Đà Nẵng : 14-12-2019 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
GIỚI THIỆU - Kế hoạch công tác
Kế hoạch bảo quản sửa chửa cơ sở vật chất năm học 2012-2013
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP- ĐÀ NẴNG        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI                                  Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
             -----------------------------                                 ------------------------------------

Số /KH – CBTL                                                       Đà Nẵng, ngày tháng 10 năm 2012

KẾ HOẠCH
BẢO QUẢN SỬA CHỮA CƠ SỞ VẬT CHẤT
Năm học 2012- 2013

Căn cứ chỉ thị năm học 2012 -2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Căn cứ Phương hướng nhiệm vụ năm học 2012 -2013 của Trường Chuyên biệt Tương Lai.
Trường xây dựng kế hoạch bảo quản sửa chữa cơ sở vật chất năm học 2012 – 2013 cụ thể như sau:
I. Mục tiêu chung:
1. Kiểm tra tu bổ, sửa chữa và mua sắm thường xuyên các thiết bị để đáp ứng mọi hoạt động trong công tác giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của trường.
2.Tăng cường sự quản lý nhằm đảm bảo sử dụng có hiệu quả tài sản hiện có, cũng như sửa chữa kịp thời, tránh thất thoát, lãng phí tài sản của nhà trường.
II.Mục tiêu cụ thể:
1. Huy động các nguồn kinh phí để cải tạo, sửa chữa và mua sắm các trang thiết bị để phục vụ công tác giảng dạy và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
2.Tạo môi trường "Xanh – Sạch – Đẹp”, an toàn trong năm học mới.
3.Trang bị tốt Công nghệ thông tin như máy chiếu Projector, máy tính xách tay, vi tính… để phục vụ cho công tác giảng dạy.
4. Kiểm tra việc sử dụng, bảo quản CSVC thường xuyên để có kế hoạch sửa chữa, mua sắm và bổ sung trong năm học.
5. Kiểm kê tài sản theo qui định hàng năm để nắm rõ việc tăng, giảm, hư hỏng về tài sản cố định và các dụng cụ, đồ dùng học tập, bán trú để trình lãnh đạo tiến hành thanh lý.
6. Nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện trong việc mua sắm trang thiết bị, đồ dung dạy học nhằm phục vụ tốt công tác giảng dạy.
III. Biện pháp:
1. Đầu năm học (Tháng 8/2012) PHT phụ trách cơ sở vật chất phối hợp với cán bộ thư viện, tổ chuyên môn, các bộ phận khác và kế toán lập kế hoạch sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất của trường.
2.Căn cứ vào đề xuất của các tổ chuyên môn, các bộ phận có liên quan vào việc bổ sung, sửa chữa, mua sắm đồ dùng- trang thiết bị ; PHT PTCSVC sẽ trình Hiệu trưởng phê duyệt để có kế hoạch trang bị đầy đủ cho năm học mới.
3. Có kế hoạch cải tạo và sửa chữa nhỏ trong tháng 8 để kịp thời phục vụ năm học mới.
4. Phụ trách cơ sở vật chất có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện kế hoạch để đề xuất với Hiệu trưởng những vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa trong quá trình thực hiện.
5. Qui định thời gian kiểm kê cụ thể: đầu năm học (tháng 10/2012 )cuối tháng 12/2012 và tháng 5/2013.
6. Đối chiếu kiểm tra tài sản thực tế và qua hồ sơ sổ sách đã trang bị đầu năm học để quản lý tốt về CSVC, trang thiết bị, các đồ dùng dạy và học nhằm nâng cao trách nhiệm của CBGVNV trong việc bảo quản tài sản nhà trường, lớp học và các bộ phận khác.
7. Phối hợp với thư viện, bộ phận kế toán- thủ quỹ để thực hiện tốt về mua sắm, bảo quản, phân loại các đồ dùng học tập, đồ dùng bán trú và các trang thiết bị khác.
8. Phối hợp với Tổ HCQT bảo quản, sửa chữa cơ sở vật chất trong trường học.
9. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn tăng cường giáo dục ý thức giữ gìn tài sản chung của trường, lớp cho học sinh bằng nhiều hình thức như : trong các buổi chào cờ đầu tuần, các buổi sinh hoạt ngoại khóa.
10. Lập các dự án kêu gọi các tổ chức phi chính phủ tài trợ các trang thiết bị và đồ dung dạy học phục vụ học sinh khuyết tật.
Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác bảo quản, sửa chữa cơ sở vật chất trong năm học 2012 – 2013 của trường Chuyên biệt Tương Lai.
                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HÀNG THÁNG

Tháng

Nội dung công việc

Ghi chú

 

08/2012

- Cải tạo cây xanh trong sân trường.
- Cải tạo phòng giáo dục kỹ năng sống cho HS KTTT.
- Cải tạo phòng họp.
- Sửa chữa bàn ghế hư hỏng.
- Mua sắm văn phòng phẩm, các loại hồ sơ sổ sách: sổ chủ nhiệm, sổ ghi đầu bài… Sổ thi đua, sổ công tác…
- Mua sắm ĐDDH các lớp theo đề xuất của GV.
- Lập KH dự trù mua sắm, trang bị các đồ dùng phục vụ cho năm học 2012 -2013.

09/2012

- Chuẩn bị CSVC cho lễ khai giảng.
- Thống kê một số thiết bị về công tác giảng dạy, đề xuất tăng cường các thiết bị, dụng cụ giảng dạy.
- Mua sắm và trang bị đồ dùng bán trú.
- Trang bị dụng cụ PCCC.
- Lập dự án gửi sở Ngoại vụ kêu gọi tài trợ trang thiết bị năm 2013.

10/2012

- Kiểm kê toàn bộ tài sản trường đầu năm
(Thư viện, tài sản các lớp, nhà trường, bếp ăn.)
- KT sửa chữa các thiết bị máy móc: Máy tính, ti vi…;
- KT đồ dùng bán trú.
- Lập sổ tài sản năm học 2012 -2013.
- Lập dự án FIDA tài trợ trang thiết bị năm 2013.

11/2012

- Kiểm tra việc thực hiện VS các thiết bị máy móc và các trang thiết bị khác
- Giáo dục HS ý thức giữ gìn bảo quản tài sản thông qua các giờ sinh hoạt, chào cờ đầu tuần
- KT các điều kiện CSVC đảm bảo an toàn cho HS.

12/2012

- Kiểm tra sửa chữa CSVC đảm bảo an toàn phòng, chống mưa- bão.
- Theo dõi sửa chữa bàn ghế, hệ thống điện, đèn, quạt và các trang thiết bị khác.

01/2013

- Kiểm kê tài sản cuối năm 2012.
- Kiểm tra nhắc nhở việc thực hiện VS.

02/2013

- VS trường, lớp chuẩn bị nghỉ tết .
- Niêm phong tài sản toàn trường.
- Phân công trực Tết bảo quản CSVC.
- KT CSVC sau nghỉ Tết.

03/2013

- Tiếp tục KT việc sử dụng, bảo quản trang thiết bị.
- Đề xuất lãnh đạo ngành, BGH trường thanh lý những thiết bị hư hỏng và bổ sung, sửa chữa CSVC, các trang thiết bị ở phòng thư viện ( sách vở và các ĐD phục vụ dạy và học)
- Chuẩn bị CSVC cho các ngày lễ lớn.

04/2013

- Kiểm tra VS các trang thiết bị và các điều kiện ĐBATcho HS.
- Tiếp tục kiểm tra việc sử dụng, bảo quản thiết bị, thư viện và đồ dùng BT.
- Giáo dục tư tưởng cho HS ý thức giữ gìn tài sản, tiết kiệm.

05/2013

- Kiểm kê tài sản cuối năm học.
- TK công tác sử dụng, bảo quản thiết bị, CSVC trong năm học.
- Tổng VS toàn trường chuẩn bị TK năm học 2012 -2013.
- Phân công trực để bảo quản CSVC trong hè.

HIỆU TRƯỞNG                                                                              Người lên kế hoạch

 
  CÁC TIN KHÁC
Công tác tháng 01 năm 2018 (04-01-2018 13:48:27)
Công tác tháng 12 năm 2017 (04-01-2018 13:47:22)
Công tác tháng 11 năm 2017 (04-01-2018 13:46:05)
Công tác tháng 10 năm 2017 (04-01-2018 13:44:56)
Công tác tháng 9 năm 2017 (04-01-2018 13:43:59)
Công tác tháng 8 năm 2017 (04-01-2018 13:41:46)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn