Đà Nẵng : 29-05-2020 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
GIỚI THIỆU - Kế hoạch công tác
Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2017-2018

        SỞ GD&ĐT TP ĐÀ NẴNG                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /KH-CBTL                                                                            Hải Châu, ngày 15 tháng 9 năm 2017

KẾ HOẠCH

Kiểm tra nội bộ năm học 2017-2018


Thực hiện công văn số: 2250/SGDĐT –TTr ngày 06 tháng 9 năm2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra năm học 2017-2018; Trường chuyên biệt Tương Lai xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2017-2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục, giúp cho người quản lý có thông tin chính xác để đề ra những giải pháp, biện pháp hữu hiệu nhằm phát huy nhân tố tích cực, phòng ngừa ngăn chặn các sai phạm, chấn chỉnh, xử lý kịp thời mọi biểu hiện tiêu cực của đơn vị cá nhân, giúp đỡ các bộ phận có liên quan điều chỉnh sửa đổi kịp thời và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

II. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Tiếp tục tuyên truyền Luật Thanh tra, luật khiếu nại, tố cáo, Luật phòng chống tham nhũng, Luật Tiếp công dân; Nghị định số 42/2013/NĐ-CP; Thông tư 39/2013/TT-BGD&ĐT.

2. Nâng cao chất lượng kiểm tra.

3. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Kiểm tra phục vụ công tác quản lý:

- Kiểm tra tiếp nhận học sinh nhập học và biên chế lớp; việc ổn định tổ chức lớp học, các khoản thu đầu năm.

- Nề nếp học sinh, sinh hoạt đầu giờ, thực hiện nội quy của CCVC, Người lao động và học sinh.

- Việc đăng ký thi đua năm học của tập thể, cá nhân.

- Kiểm tra việc sử dụng tài chính, quyết toán kinh phí hàng quí.

- Kiểm tra thực hiện 3 công khai.

- Kiểm tra các hoạt động thi đua khen thưởng 20/11.

- Kiểm tra thực hiện các bài kiểm tra, hồ sơ giáo viên, hồ sơ các tổ trưởng.

- Kiểm tra và sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học, thiết bị, dụng cụ thư viện.

- Kiểm tra việc thực hiện nội dung, chương trình từng học kỳ.

- Việc quản lý CSVC, thiết bị, sử dụng đồ dùng dạy học, cảnh quan sư phạm, vệ sinh môi trường, an toàn cháy nổ;

- Kiểm tra sổ điểm, học bạ.

2. Kiểm tra chuyên đề

TT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỐI TƯỢNG

LỰC LƯỢNG KT

1

9/2017

Kiểm tra công tác tuyển sinh và biên chế lớp năm học 2017-2018

Giáo vụ,văn

thư

Theo QĐ

Kiểm tra đồ dùng học tập, tác phong của học sinh

Giáo viên

BGH

2

10/2017

Kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo; Kiểm tra cập nhật hồ sơ đầu năm.

Giáo viên

BGH + Theo QĐ

Kiểm tra tài chính quý 3 năm 2017

Kế toán,TQ

Theo QĐ

Kiểm tra tiếp nhận thực phẩm và công tác bán trú

Cấp dưỡng

Theo QĐ

3

11/2017

Kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo

Giáo viên

Theo QĐ

4

12/2017

Dự giờ, kiểm tra công tác chủ nhiệm lớp

( lần I ).

Giáo viên

BGH

Kiểm tra tài chính Quí 4 năm 2017

KT,TQ

Theo QĐ

5

1/2018

Kiểm tra tài sản lúc 0 giờ ngày 01/01/2018

VP, Thư viện, Thiết bị

Theo QĐ

6

2/2018

Kiểm tra tình hình HS bỏ học

NV phụ trách

BGH

Kiểm tra tiếp nhận thực phẩm và công tác bán trú

Cấp dưỡng

Theo QĐ

Kiểm tra công tác giải quyết chế độ cho CC-VC, người lao động

Tổ VP

BTTND

7

3/2018

Kiểm tra công tác chủ nhiệm lớp ( lần 2 )

Giáo viên

BGH

Kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo

Giáo viên

Theo QĐ

8

4/2018

Kiểm tra hồ sơ học sinh khối 5

GV CN lớp 5

Theo QĐ

Kiểm tra tài chính Quí 1 năm 2018

KT,TQ

Theo QĐ

9

5/2018

Kiểm tra hồ sơ, học bạ học sinh

Giáo vụ;

Giáo viên

Theo QĐ

10

6/2018

Kiểm tra tài chính cuối năm học 2017-2018

KT, TQ

Theo QĐ

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng:

- Thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường; xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học; gửi kế hoạch về Phóng thanh tra sở giáo dục và đào tạo; tổ chức phổ biến công khai kế hoạch đã được duyệt cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

- Nghiên cứu các văn bản, cụ thể hoá kế hoạch, tổ chức hướng dẫn nội dung, hình thức, biện pháp thực hiện kế hoạch cho ban kiểm tra nội bộ; phân công nhiệm vụ cụ thể, định hướng công việc cho từng thành viên ban kiểm tra nội bộ.

- Định hướng cho các thành viên ban kiểm tra nội bộ tìm hiểu, thâm nhập các văn bản pháp quy, các quy định, hướng dẫn của các cấp để có căn cứ đối chiếu khi kiểm tra.

- Tổ chức thực hiện kiểm tra nội bộ theo kế hoạch (ra quyết định, phân công nhiệm vụ các thành viên trong ban, mỗi nội dung kiểm tra phải lập biên bản kiểm tra để làm căn cứ đánh giá, lưu trữ hồ sơ).

- Báo cáo sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra nội bộ trước hội đồng nhà trường và gửi báo cáo về Phòng thanh tra Sở giáo dục và đào tạo theo quy định.

2. Trách nhiệm của các thành viên trong Ban kiểm tra nội bộ trường:

- Cùng Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trong năm học, xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra nội bộ.

- Tìm hiểu, thâm nhập các văn bản pháp quy, các quy định, hướng dẫn của các cấp để có căn cứ đối chiếu khi kiểm tra.

- Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Hiệu trưởng.

3. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường:

- Thực hiện công tác tự kiểm tra theo kế hoạch.

- Thực hiện kiểm tra những nội dung đã được phân công theo kế hoạch.

- Chịu sự kiểm tra của ban kiểm tra nội bộ và các tổ chức, cá nhân được sự phân công, giao nhiệm vụ của Hiệu trưởng.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- Phòng Thanh tra Sở GD;

- BGH trưởng; thành viên Ban KTNB

- Lưu:VT.

Nguyễn Duy Quy

 
  CÁC TIN KHÁC
Công tác tháng 01 năm 2018 (04-01-2018 13:48:27)
Công tác tháng 12 năm 2017 (04-01-2018 13:47:22)
Công tác tháng 11 năm 2017 (04-01-2018 13:46:05)
Công tác tháng 10 năm 2017 (04-01-2018 13:44:56)
Công tác tháng 9 năm 2017 (04-01-2018 13:43:59)
Công tác tháng 8 năm 2017 (04-01-2018 13:41:46)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn