Đà Nẵng : 09-08-2020 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
GIỚI THIỆU - Kế hoạch công tác
Công tác tháng 8 năm 2017

     SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI                            Độc lập- Tự do -Hạnh phúc


Số: /KH-CBTL                                                                         Đà Nẵng, ngày 01 tháng 08 năm 2017

KẾ HOẠCH
Công tác tháng 8 năm 2017

I.CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Họp Tổ Hành chính phân công nhiệm vụ chuẩn bị năm học 2017-2018

2. Họp Toàn trường phổ biến kế hoạch chuẩn bị năm học mới.

3. Họp Chi bộ thường kỳ tháng 8 và chuẩn bị Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

4. Công đoàn chuẩn bị kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022

5. Toàn thể CCVC và Người lao động tham gia học bồi dưỡng chính trị, pháp luật

hè năm 2017.

6. Phân công Giáo viên chủ nhiệm lớp, biên chế các tổ chuyên môn và bầu các

chức danh của tổ chuyên môn.

7. Lên kế hoạch tuyển sinh học sinh năm học 2017-2018.

8. Kiểm tra và chuẩn bị cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường xung quanh và lớp học

9. Giáo viên chủ nhiệm các lớp trang trí lớp học.

10.Tham gia các Hội nghị triển khai năm học mới của Ngành, các cấp học, bậc học

II. Công tác cụ thể:

Từ ngày 01/8 đến 13/8/2017 : Tổ Hành chính bắt đầu làm việc bình thường; họp

phân công nhiệm vụ; Vệ sinh môi trường, sửa chữa bàn ghế theo kế

hoạch của nhà trường và các phòng chức năng do tổ hành chính quản lý.

Ngày 03/8/2017: Họp giao ban Hiệu trưởng triển khai năm học 2017-2018 của Sở

Giáo dục

Ngày 09/8/2017 : Văn thư tổng hợp danh sách học sinh tuyển sinh năm học 2017-2018

Ngày 10/8/2017: Họp Chi bộ tháng 8 và phân công nhiệm vụ chuẩn bị Đại hội chi

bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Ngày 14/8/2017 : Họp toàn trường triển khai kế hoạch năm học 2017-2018

Ngày 15/8 đến 20/8/2017 : Giáo viên các lớp bắt đầu trang trí lớp học

Ngày 18/8/2017: Tuyển sinh học sinh năm học 2017-2018

(Hội đồng tuyển sinh phụ trách - Tổ Hành chính)

Từ ngày 19/8 đến 20/8/2017: Bộ phận văn thư nhập danh sách học sinh mới vào

các lớp sau khi có kết quả tuyển sinh

Ngày 21/8/2017: 8g30 Ban giám hiệu cùng các tổ trưởng chuyên môn họp rà soát

lại số lượng học sinh các lớp. Văn thư in danh sách học sinh các lớp

dán thông báo tại 2 cơ sở của trường và làm giấy mời dự họp chi bộ.

Từ ngày 22/8 đến 26/8/2017: Toàn thể CCVC và NLĐ tham gia học chính trị và

pháp luật hè 2017 (Thời gian, địa điểm theo kế hoạch)

Ngày 23/8/2017: Dự kiến họp toàn trường lần 2 phân công nhiệm vụ năm học cho

VC và NLĐ toàn trường, biên chế tổ chuyên môn và bầu các chức danh các tổ.

Ngày 25/8/2017: Dự Hội nghị Tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm

vụ năm học 2017-2018 bậc Tiểu học (thành phần, địa điểm theo công

văn của Sở)

Từ 25/8 đến 30/8/2017: Ban giám hiệu, các Tổ trưởng, các bộ phận, Giáo viên lên

kế hoạch và triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018.

Ngày 28/8/2017: 14g00 Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 (thành phần, địa điểm

theo kế hoạch chi bộ)

Ngày 30/8/2017: Kiểm tra công tác mua sắm thiết bị, trang trí các lớp; CSVC, hồ

sơ sổ sách, công tác bán trú (Ban giám hiệu)

Ngày 30/8/2017: Ban giám hiệu + HĐNG lên kế hoạch phân công ngày khai giảng

Trên là kế hoạch công tác tháng 8 năm 2017 của trường chuyên biệt Tương Lai

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Duy Quy

 
  CÁC TIN KHÁC
Công tác tháng 01 năm 2018 (04-01-2018 13:48:27)
Công tác tháng 12 năm 2017 (04-01-2018 13:47:22)
Công tác tháng 11 năm 2017 (04-01-2018 13:46:05)
Công tác tháng 10 năm 2017 (04-01-2018 13:44:56)
Công tác tháng 9 năm 2017 (04-01-2018 13:43:59)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn