Đà Nẵng : 29-05-2020 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
GIỚI THIỆU - Kế hoạch công tác
Công tác tháng 10 năm 2017

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10

NĂM 2017.

Thực hiện chương trình: Từ tuần 5 đến tuần 8 .

I. Kế hoạch chung:

1. Công tác trọng tâm:

- Chào mừng kỷ niệm ngày PNVN 20/10.

- Kiểm tra vệ sinh ATTP, vệ sinh bán trú, phòng chống dịch bệnh, nhà ăn, các lớp;

- Tổ chức Hội nghị CCVC- Người LĐ năm học 2017-2018

- Triển khai thao giảng cấp tổ.

- Lập sổ tài sản năm học 2017 – 2018

- Kiểm kê toàn bộ tài sản của trường đầu năm

- Kiểm tra công tác Bán trú theo kế hoạch

- Tổ chức các hoạt động vui trung thu cho học sinh và con CCVC của trường;

2. Công tác kiểm tra:

- Kiểm tra cập nhật hồ sơ đầu năm.

- Kiểm tra thao giảng cấp tổ.

- Kiểm tra vệ sinh ATTP, vệ sinh bán trú

- Kiểm tra nề nếp, tác phong, sinh hoạt các lớp ( Ban HĐNG ).

- Kiểm tra tài chính quý 3 năm 2017

3. Công tác khác:

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Phụ nữ VN 20-10

- Tổ chức sinh hoạt múa hát theo chủ đề mừng ngày 20/10/2017

- Tiếp tục triển khai phong trào "Lá cờ danh dự”.

II. Công tác cụ thể:

Tuần

Công việc

Thực hiện

5

(02-07/10)

- Họp Chi bộ, liên tịch mở rộng trường

- Hội nghị CCVC- Người LĐ năm học 2017-2018 và chia tay cô giáo Nguyễn Thị Mai về hưu

- Họp toàn trường triển khai công tác tháng 10

- Kiểm tra cập nhật hồ sơ đầu năm.

- Triển khai thao giảng cấp tổ

- Lập sổ tài sản năm học 2017 – 2018

- Tổ chức các hoạt động vui trung thu cho học sinh và con CCVC của trường

-Theo thành phần

- Toàn trường

- Toàn trường

- PT CM

- CM + các tổ

- PTCSVC

- Toàn trường +

BCHCĐ

6

( 09 –14/10)

- Kiểm tra thao giảng cấp tổ

- Kiểm tra nề nếp học tập các lớp

- Kiểm tra công tác bán trú

- Kiểm kê toàn bộ tài sản của trường đầu năm

- BGH+ các tổ

- BGH

- BGH +T tra

- PTCSVC

7

( 16–21/10)

- Tổ chức kỷ niệm chào mừng ngày PNVN 20 -10

- Tổ chức sinh hoạt múa hát theo chủ mừng ngày

20 /10

- Kiểm tra thao giảng cấp tổ

- Trang bị thêm một số đồ dùng trang thiết bị khác

- Kiểm tra công tác bán trú

- Dự Hội nghị giao ban các thủ trưởng trường học

- Công đoàn

- Ban HĐNG

- BGH+ các tổ

- PTCSVC

- BGH +T tra

- Hiệu trưởng

8

(23–28/10)

- Tổng kết thao giảng cấp tổ, triển khai thao giảng cấp trường.

- Kiểm tra công tác bán trú

-Tổng hợp tình hình chăm sóc HS trong tháng

-Vệ sinh đồ dùng bán trú của học sinh theo qui định.

- Dự kiến thực đơn tháng 11

- CM trường

- BGH +T tra

- PTBT

- CD – QS

- Cấp dưỡng, BT

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Duy Quy

 
  CÁC TIN KHÁC
Công tác tháng 01 năm 2018 (04-01-2018 13:48:27)
Công tác tháng 12 năm 2017 (04-01-2018 13:47:22)
Công tác tháng 11 năm 2017 (04-01-2018 13:46:05)
Công tác tháng 9 năm 2017 (04-01-2018 13:43:59)
Công tác tháng 8 năm 2017 (04-01-2018 13:41:46)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn