Đà Nẵng : 09-08-2020 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
GIỚI THIỆU - Kế hoạch công tác
Kế hoạch Công nghệ thông tin năm học 2012-2013

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP-ĐÀ NẴNG       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI                               Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: /QĐ-CBTL                                          Đà Nẵng, ngày 05 tháng 10 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo Ứng dụng Công nghệ thông tinNăm học 2012 - 2013
HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI

Căn cứ Quyết định số 25/TCCB, ngày 1/12/1994 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng về việc thành lập trường Dạy Trẻ Khuyết Tật Tương Lai nay là trường Chuyên biệt Tương Lai thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ công văn số 3303/ SGD-ĐT- CNTT- KT& KĐ ngày 25 tháng 9 năm 2012 của giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, về việc hướng dẫn thực hiện CNTT năm học 2012 – 2013;

Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn nhà trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Ban chỉ đạo Ứng dụng Công nghệ thông tin năm học 2012-2013 của Trường Chuyên biệt Tương Lai, gồm có các ông, bà có tên sau đây:

(Kèm theo danh sách)

Điều 2. Ban chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường năm học 2012-2013 có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động và phân công công việc cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo.Triển khai thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường năm học 2012 - 2013.

Điều 3. Các cá nhân có tên trên và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận :

- Như điều 3;

- Lưu CM, VP.

DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO

                                           ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM HỌC 2012-2013

( Kèm theo QĐ số: /QĐ-CBTL )

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức vụ

trong ban

Phân công trách nhiệm

1

Trần Bích Thuỷ

Hiệu trưởng

Trưởng ban

- Phụ trách chung.

- Trưởng ban biên tập Website

2

Nguyễn Duy Tuyên

P. Hiệu trưởng

P.Trưởng ban

Phụ trách UDCNTT trong dạy học.

3

Lưu Văn Dũng

Kỹ thuật vi tính

Uỷ viên trực

- Phụ trách kỹ thuật.

- Biên tập viên Website

4

Lê Văn Tự

Tổ trưởng tổ HCQT

Uỷ viên

- Phụ trách UDCNTT tổ HCQT.

- Biên tập viên Website

5

Trương Thị Ngọc Hà

Tổ trưởng tổ KTTG

Uỷ viên

- Phụ trách UDCNTT tổ KTTG

6

Trương Thị Hồng Nga

Tổ trưởng tổ KTTT

Uỷ viên

- Phụ trách UDCNTT tổ KTTT KTTG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP-ĐÀ NẴNG      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI                                Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 10 năm 2012

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NĂM HỌC 2012 - 2013

Căn cứ Quyết định số: 698/QĐ-TTg ngày 01/06/2009 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực CNTT đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1605/QĐ–TTg ngày 27/08/2010 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011–2015;

Căn cứ Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27/ 07/ 2012 của Bộ giáo dục và Đào tạo về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng CNTT trong ngành giáo dục giai đoạn 2008-2012;

Căn cứ Công văn số 4987/BGDĐT-CNTT ngày 02/08/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT trong năm học 2011–2012;

Căn cứ Chỉ thị số 09/CT- UBND ngày 27/08/2012 của UBND thành phố Đà nẵng v/v thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013;

Thực hiện công văn số 3303/SGDĐT- CNTT- KT&KĐ ngày 25/09/ 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2012 – 2013; Trường chuyên biệt Tương Lai xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2012 – 2013 cụ thể như sau:

I. Đặc điểm tình hinh nhà trường:

1.1 a/ Tổng số cán bộ - giáo viên - nhân viên: 44

- Tổng số giáo viên: 27

b/ -Tổng số học sinh : 175 +nữ: 61

-Tổng số lớp : 18

* Phân tích bậc học: + Khối THCS: 3 lớp, 22 HS

+ Khối tiểu học: 09 lớp, 84 HS

+ Khối Mầm non: 5 lớp, 61 HS

1.2 Thiết bị phục vụ giảng dạy:

- Tổng số máy vi tính đang được sử dung: 35

Trong đó: + Số máy vi tính phục vụ học tập: 30

+ Số máy vi tính phục vụ quản lý: 05

+ Số máy vi tính kết nối Internet: 05

- Số thiết bị nghe nhìn:

+ Máy chiếu OverHead: 01

+ Máy chiếu Projector: 02

+ Ti vi: 14

+ Các thiết bị khác gồm cassette, VCD, DVD kèm theo.

II. Mục tiêu:

- Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên thấy rõ vai trò quan trọng trong việc sử dụng mạng Internet và các phương tiện nghe-nhìn sẵn có nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy và quản lý; nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong nhà trường,

- 100% CB,GV có địa chỉ email và thường xuyên sử dụng địa chỉ email trong làm việc, trong trao đổi thông tin và truy cập hệ thống thông tin trên mạng để phục vụ trong công việc giảng dạy, quản lý.

- 100% CB,GV UD CNTT trong quản lý, điều hành và giảng dạy.

III. Công tác tổ chức:

a. Tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo của Chính Phủ, của UBND thành phố và các cấp ngành liên quan công nghệ thông tin và nhiệm vụ CNTT trong hội đồng liên tịch, Ban Chỉ đạo và hội đồng sư phạm.

b. Công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2012 – 2013 của nhà trường (Kèm QĐ và phụ lục danh sách Ban chỉ đạo).

c. Họp Ban chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2012 – 2013 và triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện. Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong BCĐ.

d. Triển khai nội dung Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2012 – 2013 trong hội đồng sư phạm. Tuyên truyền về tầm quan trọng ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành và giảng dạy.

IV. Nội dung Kế hoạch:

I. Nhiệm vụ trọng tâm về CNTT năm học 2012 – 2013.

1 Xây dựng và củng cố kết nối mạng Internet:

*Giải pháp:

- Củng cố hệ thống kết nối Internet các máy phòng Hiệu trưởng, văn phòng trường tại cơ sở 1.

- Lắp đặt mới hệ thống kết nối Internet các máy phòng Phó Hiệu trưởng, phòng Tin học tại cơ sở 2 của trường.

- Từng bước lắp đặt mới việc kết nối Internet đến các phòng học, phòng Thư viện, phòng đọc.

- Xây dựng qui chế qui định về việc sử Internet trong nhà trường.

2 Thiết lập hệ thống Email trong nhà trường:

*Giải pháp:

- Tăng cường sử dụng địa chỉ email trong làm việc, trong trao đổi thông tin và truy cập hệ thống thông tin trên mạng để phục vụ trong công việc hành chính và giảng dạy.

- Phân công giáo viên và nhân viên khai thác hệ thống email@moet.edu.vn nhằm thu thập thông tin

- BGH trao đổi , bàn bạc công việc chủ yếu qua Mail. Hạn chế họp hành và phát hành văn bản bằng giấy.

- Hỗ trợ tạo địa chỉ email cho giáo viên để được thường xuyên sử dụng và thông tin liên lạc.

3. Khai thác địa chỉ Website của ngành và truy cập website của trường (deafdanang,net,vn)

*Giải pháp:

- Hướng dẫn phổ biến cho cán bộ, giáo viên và một số em học sinh khiếm thính (THCS) khai thác, sử dụng thông tin trên hệ thống website:

+ Bộ GD&ĐT: Tại địa chỉ www.moet.gov.vn, www.edu.net.vn

+ Sở GD&ĐT: Tại địa chỉ www.danang.edu.vn

Và các địa chỉ:

Cơ sở dữ liệu văn bản qui phạm pháp luật và các văn bản điều hành quản lý giáo dục: http//vanban.moet.gov.vn

+ Các thủ tục hành chính của ngành giáo dục ( Bao gồm thủ tục ở cấp Bộ, Sở, Trường): http:// cchc.moet.gov.vn

+ Bộ phận văn phòng trường sử dụng hệ thống thông tin quản lý điều hành: http://vbdh.danang.edu.vn

- Củng cố lại Ban quản lý và điều hành website nhà trường.

- Phân công công việc cụ thể cho các thành viên phụ trách các mảng thông tin trên Website và thường xuyên cập nhật nội dung.

- Mỗi tháng mỗi bộ phận có ít nhất 1 bài đang trên Website của trường

- Mời các thầy cô giáo trong trường có khả năng, năng lực cùng tham gia vào công tác viết bài.

- Khuyến khích học sinh THCS tham gia viết bài đăng trên Website trường.

- Hướng dẫn và phổ biến rộng rãi cho các thầy cô giáo và nhân viên trong trường biết và khai thác các thông tin trên hệ thống Website.

Ngoài ra, thông qua các cổng thông tin trên, các thầy cô giáo có thể hợp tác, chia sẻ, cung cấp thêm những nguồn thông tin về các mặt giáo dục ( Nhất là lĩnh vực giáo dục đặc biệt ) làm phong phú thêm và đa dạng về các lĩnh vực giáo dục, góp phần làm tăng tính hấp dẫn cho tài liệu dùng chung của ngành.

4. Ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học:

*Giải pháp:

- Hướng dẫn cho GV tự triển khai tích hợp, lồng ghép việc sử dụng các công cụ CNTT vào quá trình dạy các môn học.

- 100 % giáo viên soạn bài trên máy tính. Mỗi giáo viên mỗi tháng phải có 1 bài giảng trình chiếu. Giáo viên khối Dự bị và GV Bộ môn: 01 BGTC/HK. Động viên các thầy cô giáo sử BGTC trong thao giảng, trong báo cáo chuyên đề.

- Công khai kết quả học tập và rèn luyện của h/s trên website trường.

- Tiếp tục triển khai dạy Tin học cho h/s lớn tuổi.

- Tăng cường ƯDCNTT vào tất cả các hoạt động phù hợp (Báo cáo chuyên đề, Đố vui để học, Rung chuông vàng và các hoạt động ngoài giờ lên lớp...)

- Tổ chức Hội thi Bài giảng trình chiếu cấp trường theo kế hoạch năm học.

5. Ứng dụng CNTT trong điều hành và quản lý giáo dục:

*Giải pháp:

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ Tin học cho cán bộ quản lý và nhân viên văn phòng.

- Công khai thủ tục hành chính trên website trường để giáo viên và phụ huynh tìm hiểu.

- Công khai toàn bộ các kế hoạch công tác và kế hoạch kiểm tra nội bộ của trường trên website.

- Ứng dụng CNTT trong tổ chức các cuộc họp, hội thảo, báo cáo chuyên đề ...

- Ứng dụng CNTT trong việc lưu trữ hồ sơ, sắp xếp hồ sơ,

- Ứng dụng CNTT trong việc quản lý chuyên môn, quản lý hồ sơ, quản lý các mặt hoạt động mà mình phụ trách. Sử dụng hiệu quả các phầm mềm quản lí học sinh, quản lý nhân sự, quản lý thư viện, quản lý tài chính đáp ứng yêu cầu quản lí chung của ngành đồng thời cập nhật và báo cáo thường xuyên (SREM).

- Cập nhật thông tin qua cổng thông tin nội bộ.

- Tất cả các cán bộ chủ chốt của trường đều phải sử dụng hệ thống email để tiếp nhận công việc và điều hành công việc theo lĩnh vực mình quản lý.

- Thường xuyên kiểm tra và đánh giá việc ứng dụng CNTT toàn đơn vị.

- Xử lý văn bản kịp thời từ hệ thống thông tin quản lý điều hành: http://vbdh.danang.edu.vn

6. Tập huấn, bồi dưỡng về CNTT cho giáo viên, cán bộ quản lý:

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ Tin học cho giáo viên, nhân viên trong nhà trường theo phương thức mới qua mạng giáo dục hoặc qua truyền hình trực tiếp.

- Khuyến khích cung cấp tài liệu bồi dưỡng cơ bản về CNTT để cán bộ, giáo viên tự nghiên cứu, bồi dưỡng.

- Trong công tác tuyển dụng giáo viên, cần kiểm tra kiến thức và kỹ năng về CNTT bằng khả năng đáp ứng được yêu cầu công việc thực tế; không áp dụng theo hình thức kiểm tra có hay không có chứng chỉ Tin học.

7. Tăng cường đầu tư hạ tầng cơ sở CNTT của trường:

- Tăng cường đầu tư mua sắm các phần mềm hỗ trợ dạy học phù hợp với học sinh khuyết tật.

- Tiếp tục đầu tư phương tiện nghe nhìn cho các lớp.

- Lập Dự án kêu gọi tài trợ để thay toàn bộ máy tính cũ tại phòng dạy tin cho học sinh.

- Củng cố hệ thống kết nối Internet các máy phòng Hiệu trưởng, văn phòng trường tại cơ sở 1.

- Lắp đặt mới hệ thống kết nối Internet các máy phòng Phó Hiệu trưởng, phòng Tin học tại cơ sở 2 của trường.

- Từng bước lắp đặt mới việc kết nối Internet đến các phòng học, phòng Thư viện, phòng đọc.

- Khuyến khích giáo viên tự trang bị Laptop và hòa mạng phục vụ cho việc dạy học.

V. Công tác thi đua và chế độ thông tin báo cáo:

*Giải pháp:

- Xây dựng tiêu chí ƯDCNTT của CB,GV,NV vào nội dung thi đua của trường trong năm học 2012 – 2013.

- Kịp thời khen thưởng các giáo viên tham gia Hội thi bài giảng trình chiếu cấp trường.

- Sử dụng hệ thống email trong việc điều hành và quản lý giáo dục. Từng bước qui định một số nội dung báo cáo qua email trong nhà trường.

- Mỗi giáo viên tham gia soạn và sử dụng ít nhất 02 bài giảng điện tử theo chuẩn SCORM để chia sẻ dùng chung trong năm học 2012 – 2013.

- Thực hiện tiếp nhận và gửi văn bản đúng qui định qua hệ thống thông tin quản lý điều hành.

VI. Tổ chức thực hiện:

- Các tổ chuyên môn, nghiệp vụ xây dựng kế hoạch hoạt động và xây dựng các chuyên đề về ứng dụng CNTT phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và công việc. Hỗ trợ đồng nghiệp kiến thức và kỹ năng thao tác máy tính nhằm đáp ứng nhu cầu ứng dung công nghệ thông tin đồng bộ trong đơn vị.

- Bộ phận chuyên môn trường thường xuyên theo dõi nhắc nhở các tổ, các giáo viên trong việc ứng dụng CNTT vào công tác đổi mới phương pháp giảng dạy. Tham mưu với BGH, Hội đồng thi đua trường để kịp thời khen thưởng những thầy cô giáo thực hiện tốt và nhắc nhở những thầy cô giáo chưa thực hiện.

Trên đây là toàn bộ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin của trường Chuyên biệt Tương Lai. Toàn trường xác định đây là một việc làm hết sức quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện cho học sinh khuyết tật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đổi mới công tác quản lý và nâng cao hiệu quả giáo dục trẻ em khuyết tật năm học 2012 – 2013./..

                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận

- HĐTĐ nhà trường;

- Các tổ CM,HCQT;

- Công đoàn;

- Lưu VT, CM, VP.

 
  CÁC TIN KHÁC
Công tác tháng 01 năm 2018 (04-01-2018 13:48:27)
Công tác tháng 12 năm 2017 (04-01-2018 13:47:22)
Công tác tháng 11 năm 2017 (04-01-2018 13:46:05)
Công tác tháng 10 năm 2017 (04-01-2018 13:44:56)
Công tác tháng 9 năm 2017 (04-01-2018 13:43:59)
Công tác tháng 8 năm 2017 (04-01-2018 13:41:46)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn