Đà Nẵng : 09-08-2020 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
GIỚI THIỆU - Kế hoạch công tác
Kế hoạch giáo dục Chính trị tư tưởng

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG VÀ CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY MÔN GDCD, GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH Ở TRƯỜNG NĂM HỌC 2011-2012

Thực hiện theo Chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre, của Huyện ủy Mỏ Cày Nam, Phương hướng chính trị, tư tưởng và chất lượng giảng dạy môn GDCD, giáo dục đạo đức học sinh của Chi bộ. Trường xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai công tác chính trị, tư tưởng và chất lượng giảng dạy môn GDCD, giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường năm học 2011-2012 cụ thể như sau :

I. MỤC TIÊU :

- Xây dựng lực lượng cán bộ, giáo viên có tư tưởng chính trị ổn định, có lập trường tư tưởng vững vàng, có trình độ lí luận nhất định, có phẩm chất đạo đức tốt; chuẩn mực sư phạm, có lòng vị tha, nhân ái, sẵn sàng giúp đỡ, tương trợ, hợp tác; không ngừng học tập để nâng cao trình độ mọi mặt, tự học, sáng tạo, là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

Giáo dục, đào tạo thế hệ học sinh có lòng yêu nước, yêu CNXH, có lòng yêu thương con người, có lòng vị tha, nhân ái, biết lễ phép, kính trọng Ông, Bà, Cha, Mẹ, Thầy, Cô; ứng xử có văn hóa, đúng mực với mọi người. Tạo ra một thế hệ con người có đủ đức, tài để tiếp tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN ngày càng giàu đẹp.

II.NHIỆM VỤ :

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từng bước đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, trở thành một nhiệm vụ quan trọng, là một nội dung sinh hoạt thường xuyên trở thành một ý thức tự giác của mỗi Cán bộ Đảng viên, nhân viên, học sinh; Làm cho cuộc vận động có sức lan tỏa lớn nhằm nâng cao đạo đức cách mạng, đạo đức nhà giáo, nâng cao tinh thần trách nhiệm làm chuyển biến tất cả các hoạt động giáo dục ở trường; Gắn với đặc thù của ngành là thực hiện tốt cuộc vận động "Mỗi Thầy giáo Cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học, sáng tạo”.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Bằng những nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, điều kiện ở trường. Tổ chức có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua với việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của CBGV, Đảng viên, nhân viên và học sinh ở trường, thực hiện tốt vai trò làm gương để mọi người làm theo, tạo sự chuyển biến tích cực và rỏ nét về chất lượng giáo dục.

III. GIẢI PHÁP :

1/ Công tác chính trị - tư tưởng :

Đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ Đảng viên, nhân viên, học sinh nhằm tạo sự thống nhất và hành động trong thực hiện chủ trương, Nghị quyết cảu Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế chuyên môn của ngành.

Toàn trường làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tích cực chủ động, gắn lí luận với thực tiễn, nói đi đôi với làm, xây đi đôi với chống, giáo dục thuyết phục đi đôi với nêu gương; nói đúng, làm đúng chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế chuyên môn của ngành; khắc phục và ngăn ngừa có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; đấu tranh, phản bác có hiệu quả đối với những quan điểm sai trái.

a/ Giáo viên :

- Học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhằm nâng cao nhận thức của Cán bộ, Đảng viên, nhân viên về vai trì, vị trí, tầm quan trọng của công tác tư tưởng trong toàn bộ hoạt động ở trường, góp phần quan trọng để xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; Toàn trường làm tốt công tác chính trị, tư tưởng : đây là nhiệm vụ quan trọng.

- Quán triệt đầy đủ và có chất lượng : các Thông tri, Chỉ thị của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của Bộ Giáo dục, Kế hoạch, Hướng dẫn của ngành, của Sở, của Huyện ủy. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI về tiếp ục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015. Viết bài thu hoạch nêu rõ phương hướng phấn đấu, đăng kí làm theo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; Xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kiểm tra, nhắc nhở việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh. Xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của Cán bộ Đảng viên, giáo viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các tổ chuyên môn, HCVP, bộ phận đoàn thể ở trường: phải thực hiện, phải đạt được để làm cơ sở phấn đấu làm theo; Nâng cao ý thức trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, chất lượng, hiệu quả công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân; Thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí, chống quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu, thái độ vô tổ chức, vô kỷ luật, thiếu tinh thần trách nhiệm đối với công việc, thiếu văn hóa nơi công sở, thiếu tôn trọng nhân dân, bè phái mất đoàn kết nội bộ, xa rời quần chúng, thiếu tinh thần đấu tranh phê tự phê bình.

b/ Học sinh :

- Tuyên truyền rộng rãi các nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chiều sâu và bề nổi, gắn các phong trào hành động cách mạng và thực hiện nhiệm vụ ở trường, thông qua tiết sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đoàn, Hội, sinh hoạt dưới cờ, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

- Học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua môn GDCD, mỗi tháng đều có chủ điểm công tác tư tưởng cho học sinh.

- Tổ chức cho học sinh đăng kí làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng tấm gương điển hình tiên tiến.

- Tăng cường công tác tuyên truyền về tình hình thời sự chính trị, xã hội gắn với có chọn lọc học tập các chuyên đề, những mẫu chuyện về Bác phù hợp với từng đối tượng học sinh, nhiệm vụ ở trường.

- Phối hợp với Đoàn trường, tổ chức giáo dục, tư tưởng đạo đức, truyền thống, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; Giáo dục tìm hiểu truyền thống di tích lịch sử văn hóa cách mạng chùa Tuyên linh xã Minh Đức, truyền thống địa phương, anh hùng dân tộc Nguyễn Thị Minh Khai; thăm viếng, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng ở các xã thuộc khu vực trường hoạt động nhân dịp tết Nguyên Đán.

- Học sinh được nghe báo cáo chuyên đề các ngày lễ lớn.

2/ Công tác bồi dưỡng lí luận chính trị :

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng trung cấp lí luận chính trị cho CBGV hàng năm, mỗi năm có từ 01 đồng chí trở lên (đ/c Trí), học cao học 04 đồng chí.

Học bồi dưỡng phát triển Đảng viên mới từ 07 đồng chí trở lên (trong đó có từ 02 học sinh trở lên).

3/ Kế hoạch giảng dạy môn GDCD :

Thực hiện nghiêm túc, đúng, đủ theo chương trình quy định và theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT. Tiếp tục xây dựng và thực hiện chương trình giảng dạy, học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho Cán bộ Đảng viên, nhân viên, học sinh. Giáo dục tích hợp lồng ghép qua các bộ môn đúng theo quy định.

- Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các khối lớp ở trường; tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao ý thức giáo dục, rèn luyện trong giáo viên, học sinh; Mỗi thầy cô giáo phải là tấm gương để học sinh noi theo.

- Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, chuẩn kiến thức kỹ năng về phương pháp bộ môn môn GDCD; phát huy phương pháp dạy học tích cực, tạo tâm lí hứng thú học tập cho học sinh; sử dụng hợp lí các phương tiện dạy học; ứng dụng CNTT để giảng dạy có chất lượng và hiệu quả; khắc phục phương pháp dạy học theo lối đọc, chép. Ban giám hiệu, Tổ chuyên môn thường xuyên kiểm tra, theo dõi chất lượng giờ dạy môn GDCD.

- Thực hiện đánh giá học sinh : cần kết hợp giữa đánh giá bằng cho điểm mức độ đạt được về chuẩn thức kỹ năng với việc theo dõi sự tiến bộ về thái độ, hành vi trong rèn luyện đạo đức, lối sống của học sinh.

4/ Công tác quản lí, giáo dục đạo đức học sinh :

- Phối hợp với Đoàn TN, tăng cường vai trò của GVCN trong việc giáo dục đạo đức các giá trị và kỹ năng sống cho học sinh, cách phòng, chống các TNXH, phòng chống dịch bệnh, thiên tai, …; thiết lập và duy trì có hiệu quả mối quan hệ giữa GVCN lớp với GVBM, các đoàn thể xã hội, gia đình học sinh để giáo dục toàn diện cho học sinh; Cần có biện pháp tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, vấn đề tâm, sinh lí lứa tuổi học sinh nhất là những học sinh cá biệt để có biện pháp giáo dục phù hợp hơn đối với mỗi đối tượng, mỗi nhóm hành vi để từng bước giáo dục các em có hiệu quả hơn.

- Đầu năm học tất cả học sinh đều được sinh hoạt nội quy nhà trường và viết cam kết không vi phạm nội quy, các TNXH, an toàn giao thông.

- Hàng ngày giáo viên trực, đội cờ đỏ tăng cường kiểm tra, giáo dục, học sinh sai phạm, tổng hợp báo cáo về Đoàn trường; Hàng tuần, hàng tháng GVCN kết hợp với Đoàn trường, Hội Liên hiệp Thanh niên và Ban giám hiệu kiểm tra việc thực hiện nội quy của học sinh. Kịp thời phát hiện những sai sót để tiếp tục giáo dục, uốn nắn để học sinh sửa đổi, tạo điều kiện để các em rèn luyện tốt hơn. Xử lí nghiêm những học sinh cố tình vi phạm nội quy.

- Giáo dục về nhân cách, đạo đức thông qua các giờ học sinh khóa, môn GDCD và lồng ghép qua các bộ môn khác, qua tiết SHDC, SH lớp, SH Đoàn, hoạt động GD ngoài giờ lên lớp, … tổ chức cho học sinh tham gia các chuyên đề, diễn đàn Thanh niên, các CLB khoa học, thi đố vui, Hội khỏe Phù Đổng, các trò chơi dân gian, thi hát về Đảng, về Bác.

- Phối hợp với CMHS, xây dựng quy chế phối hợp, với chính quyền (Công an) các ngành, đoàn thể ở địa phương để xây dựng môi trường, giáo dục lành mạnh, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực và để giáo dục, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, các TNXH có nguy cơ xâm nhập vào nhà trường; xử lí nghiêm những hành vi vi phạm, góp phần giáo dục toàn diện học sinh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

- Căn cứ vào Kế hoạch này, từng bộ phận, tổ chuyên môn, HCVP, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ở trường cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cụ thể của mình để thực hiện tốt.Trong quá trình thực hiện có kiểm tra, đánh giá, có tổ chức sơ, tổng kết, kịp thời khen thưởng nhân điển hình những tổ chứ chức, cá nhân tiên tiến.

- Kế hoạch này được phổ biến đến từng bộ phận, cá nhân toàn đơn vị.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- Sở GD : để báo cáo

 
  CÁC TIN KHÁC
Công tác tháng 01 năm 2018 (04-01-2018 13:48:27)
Công tác tháng 12 năm 2017 (04-01-2018 13:47:22)
Công tác tháng 11 năm 2017 (04-01-2018 13:46:05)
Công tác tháng 10 năm 2017 (04-01-2018 13:44:56)
Công tác tháng 9 năm 2017 (04-01-2018 13:43:59)
Công tác tháng 8 năm 2017 (04-01-2018 13:41:46)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn