Đà Nẵng : 09-08-2020 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
GIỚI THIỆU - Kế hoạch công tác
Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. ĐÀ NẴNG       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số / KH - CBTL

Đà nẵng, ngày 15 tháng 09 năm 2012

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG" HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH ” NĂM HỌC 2012 - 2013

Căn cứ Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07 tháng 11 năm 2007 của Bộ Chính trị về cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;

Căn cứ Chỉ thị số 2516/CT-BGDĐT ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;

Thực hiện kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong năm học 2012-2013;

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2012-2013, trường Chuyên biệt Tương Lai xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với nội dung như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

- Tiếp tục làm cho toàn trường nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ chí Minh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đội ngũ đảng viên, cán bộ, nhà giáo và học sinh; góp phần hạn chế, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội.

- Tiếp tục đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, nội dung thiết thực, tác động đến mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và học sinh hưởng ứng cuộc vận động, tạo ra phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phát hiện và nhân rộng điển hình gương người tốt, việc tốt.

II. Nội dung cuộc vận động:

1/ Tiếp tục giáo dục, nâng cao nhận thức về đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và học sinh:

- Đối với công chức, viên chức: Trọng tâm của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là rèn luyện tư cách, phẩm chất đạo đức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chấp hành pháp luật, không vi phạm đạo đức, thường xuyên học tập nâng cao trình độ.

- Đối với học sinh: Tiếp tục triển khai các hoạt động theo chủ đề "Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Triển khai chương trình, tài liệu giáo dục đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh phù hợp với học sinh khuyết tật.

2/ Tiếp tục đưa các hoạt động giáo dục, đạo đức, lối sống vào nền nếp:

- Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên. Hàng tháng, trong sinh hoạt Chi bộ, trong Hội đồng trường học để đánh giá nhận xét về tình hình thực hiện đạo đức, lối sống của CBGVNV.

- Cuối năm có tổng kết, kiểm điểm việc thực hiện các tiêu chuẩn đạo đức đã đề ra. Đẩy mạnh việc phê bình, tự phê bình để giúp nhau cùng tiến bộ.

- Kết quả thực hiện các tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của CBGVNV đánh giá vào tiêu chuẩn xếp loại thi đua theo từng học kỳ của năm học.

3/ Tổ chức cho toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức và viên chức học tập chủ đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh.

III. Thực hiện triển khai cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn kết chặt chẽ, thực hiện đồng bộ với chống tiêu cực, khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục; cuộc vận động "Hai không” với cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

1/ Tiếp tục giới thiệu, học tập về thân thế, sự nghiệp và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phổ biến Quy định đạo đức nhà giáo theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Hướng dẫn lồng ghép nội dung cuộc vận động vào giảng dạy một số môn học chính khóa và các hoạt động ngoại khóa ở các cấp học.

- Bằng những hành động cụ thể, lập thành tích hướng tới kỷ niệm 123 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh(19/5/1890-19/5/2013).

2/ Tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, với các yêu cầu: Mỗi thầy giáo, cô giáo đều thực hiện tốt Quy định về đạo đức nhà giáo; tự học để nâng cao trình độ, đặc biệt là về ứng dụng công nghệ thông tin và đổi mới trong dạy - học và quản lý giáo dục.

- Triển khai thực hiện các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chuẩn nghề nghiệp giáo viên và qui định về đạo đức nhà giáo. Kiên quyết chấn chỉnh các vi phạm đạo đức nhà giáo.

3/ Xác định trách nhiệm của thầy cô giáo, học sinh, cha mẹ học sinh và các tổ chức chính trị-xã hội trong việc triển khai các cuộc vận động, tất cả vì tương lai của học sinh Khuyết tật, vì tương lai của đất nước trong thời kỳ hội nhập.

4/ Tạo điều kiện phù hợp để nâng cao ý thức, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân và ngăn chặn hiện tượng nhà giáo vi phạm pháp luật, đạo đức; phấn đấu để "Mỗi nhà giáo là một tấm gương đạo đức và tự học cho học sinh noi theo”, Phát huy tốt "Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”.

5/ Tiếp tục cải tiến công tác thi đua, khen thưởng, khắc phục bệnh thành tích, chấn chỉnh kỷ cương trong trường học để đảm bảo chất lượng, hiệu quả trong công tác giáo dục cho các em học sinh.

6/ Triển khai các chính sách ưu đãi đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục về vật chất và tinh thần. Thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

7/ Đảm bảo các cơ sở của trường đều có công trình vệ sinh và thường xuyên đảm bảo sạch sẽ. Tiếp tục triển khai phong trào trồng cây xanh phù hợp và có hiệu quả tốt cho môi trường. Tổ chức cho học sinh tham quan các công trình, di tích lịch sử văn hóa.

8/ Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục:

- Áp dụng Quy định về chuẩn giáo viên; chuẩn hiệu trưởng trường, cán bộ quản lý giáo dục

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học

- Tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh công tác thanh tra. Tăng cường bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ .

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; học tập các nghị quyết của Trung ương, luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí gắn với việc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các bộ phận chuyên môn, cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh .

- Đẩy mạnh việc quản lý và tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở theo tinh thần Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV của Liên Bộ.

IV. MỘT SỐ BIỆN PHÁP:

1/ Làm tốt công tác tuyên truyền trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, tới cha mẹ học sinh và các tầng lớp trong xã hội hiểu được mục đích, yêu cầu nhằm nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, thống nhất ý chí, hành động, quyết tâm thực hiện các cuộc vận động.

2/ Tăng cường đổi mới công tác kiểm tra đánh giá học sinh, đánh giá kết quả giáo dục. Xây dựng phương án tổ chức kiểm tra phù hợp để bảo đảm kết quả khách quan, chính xác.

3/ Xây dựng hệ thống tiêu chí thi đua và xác lập cách đánh giá kết quả thi đua mang tính khoa học, khả thi, phù hợp với từng đối tượng, nhằm loại trừ bệnh thành tích.

4/ Giải quyết nhanh, dứt điểm, nghiêm túc các vụ việc tiêu cực đã được phát hiện. Bảo vệ, biểu dương các cá nhân có nhiều đóng góp trong việc chống tiêu cực.

5/ Chủ động, tích cực phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính trị-xã hội trong và ngoài nhà trường nhằm triển khai có hiệu quả các cuộc vận động.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo của trường, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện cuộc vận động. Khi cần thiết, kế hoạch này sẽ được bổ sung, điều chỉnh phù hợp với thực tế để thực hiện đạt kết quả cao.

- Triển khai kế hoạch trên cơ sở mục đích, yêu cầu, nội dung, chỉ tiêu cụ thể ở từng lĩnh vực công tác bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp cho từng đối tượng (tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm, xem phim tài liệu, tổ chức hội thi, lồng ghép trong các tiết dạy…).

- Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các tổ chuyên môn, cá nhân trong phạm vi quản lý và trách nhiệm được giao. Cần đưa nội dung của các cuộc vận động vào chương trình hoạt động của Chi bộ, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và trong chương trình giáo dục cho học sinh.

- Tiến hành sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và đồng thời kịp thời uốn nắn, bổ sung, khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện cuộc vận động.

Trên đây là kế hoạch thực hiện cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm học 2012 -2013 của trương Chuyên biệt Tương lai.

Nơi nhận HIỆU TRƯỞNG

- HĐTĐ nhà trường;

- Các tổ CM,HCQT;

- Công đoàn;

- Lưu VT, CM, VP.

 
  CÁC TIN KHÁC
Công tác tháng 01 năm 2018 (04-01-2018 13:48:27)
Công tác tháng 12 năm 2017 (04-01-2018 13:47:22)
Công tác tháng 11 năm 2017 (04-01-2018 13:46:05)
Công tác tháng 10 năm 2017 (04-01-2018 13:44:56)
Công tác tháng 9 năm 2017 (04-01-2018 13:43:59)
Công tác tháng 8 năm 2017 (04-01-2018 13:41:46)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn