Đà Nẵng : 09-08-2020 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
GIỚI THIỆU - Kế hoạch công tác
Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2013-2014

SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 
 
KẾ HOẠCH
KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2013 – 2014
( Ban hành kèm theo Quyết định số của Hiệu trưởng trường Chuyên biệt Tương Lai thành phố Đà nẵng )

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.

- Thực hiện đúng Luật Thanh tra và thực hiện kiểm tra đều khắp các đối tượng, đủ các nội dung, đạt chỉ tiêu theo qui định, hướng dẫn của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra nội bộ.

- Phát hiện, phát huy nhân tố tích cực, chấn chỉnh và xử lý kịp thời mọi biểu hiện tiêu cực của bộ phận, cá nhân. Thực hiện nhiệm vụ « chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả quản lý, công khai chất lượng giáo dục « của nhà trường.

II. NỘI DUNG.

Tháng 9/ 2013

- Kiểm tra trang trí lớp.

- Kiểm tra cập nhật HSSS và XD kế hoạch GDCN đầu năm

- Kiểm tra nền nếp học tập, BT

-Kiểm tra VS trường, lớp.

- Kiểm tra cân đo đầu năm.

- Kiểm tra tủ thuốc y tế

- Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm

Tuần: 3

(2 – 7 )

- Kiểm tra nắm tình hình đầu năm.

- Kiểm tra VS trường, lớp

Tuần: 4

(9 – 14)

- Kiểm tra trang trí lớp.

- Kiểm tra nắm tình hình đầu năm.

- Kiểm tra nề nếp bán trú.

Tuần:5

(16 – 21)

- Kiểm tra cân đo đầu năm học

- Kiểm tra kế hoạch y tế

- Kiểm tra cập nhật HSSS và XD kế hoạch GDCN đầu năm

( Lần I ).

Tuần:6

(23 – 28)

- Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm

- Kiểm tra cập nhật HSSS và XD kế hoạch GDCN đầu năm

( Lần I ).

Tháng 10/ 2013

- Kiểm tra định kỳ giữa kỳ I.

- Kiểm tra các tổ tổ chức thao giảng cấp tổ.

- Kiểm tra lưu mẫu thức ăn.

- Kiểm tra HS của CD.

- Kiểm tra đồ dùng BT của HS

- KT tiết kiệm điện nước.

Tuần:7

(30/9– 5/10)

- Dự giờ , kiểm tra các tổ, tổ chức thao giảng cấp tổ.

- Kiểm tra lưu mẫu thức ăn

.

Tuần: 8

(07 – 12)

- Dự giờ , kiểm tra các tổ, tổ chức thao giảng cấp tổ.

- Kiểm tra tiết kiệm điện nước

Tuần: 9

(14 – 19)

- Dự giờ kiểm tra hội giảng cấp tổ.

- Kiểm tra đồ dùng BT của HS

Tuần:10

(21 – 26)

- Kiểm tra các lớp kiểm tra định kỳ giữa kỳ I.

- Kiểm tra nền nếp BT

Tháng 11/ 2013

- Dự giờ, Kiểm tra chuyên đề: Công tác chủ nhiệm lớp.

- Dự giờ kiểm tra hội giảng cấp trường.

- Kiểm tra phòng, chống các dịch bệnh mùa đông.

- Kiểm tra toàn diện bán trú.

- Kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn cho HS.

- Kiểm tra tiết kiệm điện nước.

Tuần:11

(28/10 – 02)

- Dự giờ kiểm tra hội giảng cấp trường.

- Kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn cho HS.

Tuần:12

(4 – 9)

- Dự giờ kiểm tra hội giảng cấp trường.

- Kiểm tra các điều kiện phòng chống dịch bệnh

Tuần:13

(11 – 16)

- Dự giờ, Kiểm tra chuyên đề: Công tác chủ nhiệm lớp.

- Kiểm tra toàn diện BT.

Tuần:14

(18 – 23)

Tuần:15

(25 – 30)

- Dự giờ, Kiểm tra chuyên đề: Công tác chủ nhiệm lớp.

Tháng 12/ 2013

- Dự giờ kiểm tra chuyên đề các môn học đặc thù.

- Kiểm tra thực hiện chương trình.

- Kiểm tra toàn diện giáo viên và khảo sát GV dạy giỏi lần I

- KT VSATTP và qui trình chế biến .

- Kiểm tra công tác tài chính.

Tuần:16

(02 – 07)

- Dự giờ kiểm tra chuyên đề các môn học đặc thù.

- Kiểm tra thực hiện chương trình.

- KT VSATTP và qui trình chế biến

Tuần:17

(9 – 14)

- Dự giờ kiểm tra chuyên đề các môn học đặc thù.

- Kiểm tra thực hiện chương trình.

Tuần:18

(16 - 21)

- Kiểm tra định kỳ cuối kỳ I.

- Kiểm tra công tác tài chính.

Tuần:

(23 – 28 )

- Kiểm tra toàn diện giáo viên lần I và khảo sát GV dạy giỏi lần I.

Tháng 01/ 2014

- Kiểm tra toàn diện giáo viên lần I và khảo sát GV dạy giỏi lần I ( Kiểm tra hồ sơ giáo viên, hồ sơ tổ lần II ).

- Kiểm tra nề nếp học sinh trước tết.

- Kiểm tra nền nếp BT.

- Kiểm tra cân đo lần 2.

- Kiểm kê tài sản.

- KT các thiết bị an toàn ở bếp ăn

Tuần:19

(30/12–4/ 01 )

- - Kiểm tra toàn diện và khảo sát GV dạy giỏi lần I

- ( Kiểm tra hồ sơ giáo viên, hồ sơ tổ lần II ).

- - Kiểm kê tài sản.

Tuần:20

( 6 – 11 )

- Kiểm tra toàn diện và khảo sát GV dạy giỏi lần I ( Kiểm tra hồ sơ giáo viên, hồ sơ tổ lần II ).

Tuần:21

( 13 – 18 )

- Kiểm tra toàn diện và khảo sát GV dạy giỏi lần I ( Kiểm tra hồ sơ giáo viên, hồ sơ tổ lần II ).

- Kiểm tra cân nặng lần 2

Tuần:22

( 21 – 26 )

- Kiểm tra nề nếp học sinh trước tết.

- KT các thiết bị an toàn ở bếp ăn

Tuần:

( 27/ 1- 8/ 2 )

- Nghỉ tết nguyên đán

Tháng 02/ 2014

- Dự giờ kiểm tra nề nếp sau tết.

- Kiểm tra VS môi trường.

Tuần:23

( 10 – 15 )

- Kiểm tra nề nếp học sinh sau tết.

Tuần: 24

( 17 – 22 )

- Kiểm tra báo cáo chuyên đề lần II cấp tổ.

- KT môi trường "Xanh, Sạch, Đẹp”.

Tuần:25

( 24 – 1/3 )

- Kiểm tra báo cáo chuyên đề lần II cấp tổ.

- Kiểm tra VS môi trường

Tháng 03/ 2014

- KSCL giữa HK II.

- - Kiểm tra toàn diện giáo viên lần II ( KTTG )

- Kiểm tra công tác phòng, chống các bệnh mùa hè

- Kiểm tra đồ dùng BT

Tuần:26

( 03 – 08 )

- Kiểm tra công tác chủ nhiệm lớp.

- KT các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trong mùa hè

Tuần:27

( 10 – 15 )

- Ôn tập kiểm tra giữa kỳ II.

Tuần:28

( 17 – 22 )

- Kiểm tra toàn diện và khảo sát giáo viên giỏi lần II.

- Kiểm tra công tác phòng, chống các bệnh mùa hè

Tuần:29

( 24 – 29 )

- Kiểm tra toàn diện và khảo sát giáo viên giỏi lần II.

- Kiểm tra đồ dùng BT

Tháng 04/ 2014

- Kiểm tra toàn diện và khảo sát giáo viên giỏi lần II

- Kiểm tra thực hiện chương trình giảng dạy ở các lớp.

- KT VS môi trường

- KT nguồn thực phẩm về chất lượng và giá cả

Tuần:30

(31/3 – 5/4 )

- Kiểm tra toàn diện và khảo sát giáo viên giỏi lần II

- KT nguồn thực phẩm về chất lượng và giá cả

Tuần:31

( 7 – 12 )

- Kiểm tra toàn diện và khảo sát giáo viên giỏi lần II

- Kiểm tra VS môi trường "Xanh - Sạch - Đẹp”

Tuần:32

( 14 – 19 )

- Kiểm tra thực hiện chương trình ở tất cả các lớp.

- Kiểm tra thực phẩm

Tuần:33

( 21 – 26 )

- Kiểm tra thực hiện chương trình ở tất cả các lớp.

Tháng 05/ 2014

- KSCL cuối năm.

- Kiểm tra hồ sơ cá nhân, tổ cuối năm ( Lần VI)

- Kiểm tra học bạ - Sổ điểm .

- Kiểm tra VS và kiểm kê đồ dùng BT cuối năm học.

- Kiểm tra cân đo HK 2

- Kiểm kê niêm phong tài sản.

Tuần:34

(28/4– 3/5 )

Tuần:35

( 5 – 10 )

- Kiểm tra cuối kỳ II

- Kiểm tra cân đo HK 2

Tuần:

( 12 – 17/ 5 )

- Kiểm tra hồ sơ cuối năm.

( Lần VI)

Tuần:

( 19 – 25 )

- Kiểm tra hồ sơ cuối năm.

( Lần VI)- -Kiểm tra VS và kiểm kê đồ dùng BT cuối năm học.

- Kiểm kê niêm phong tài sản.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban kiểm tra nội bộ có trách nhiệm thực hiện các nội dung nêu trên theo yêu cầu của Hiệu trưởng; báo cáo công tác kiểm tra theo qui định.

- Ngoài các hoạt động nêu trên, trong quá trình thực hiện Kế hoạch, tùy tình hình thực tế, Ban kiểm tra nội bộ đề xuất điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch.

 

                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

 
  CÁC TIN KHÁC
Công tác tháng 01 năm 2018 (04-01-2018 13:48:27)
Công tác tháng 12 năm 2017 (04-01-2018 13:47:22)
Công tác tháng 11 năm 2017 (04-01-2018 13:46:05)
Công tác tháng 10 năm 2017 (04-01-2018 13:44:56)
Công tác tháng 9 năm 2017 (04-01-2018 13:43:59)
Công tác tháng 8 năm 2017 (04-01-2018 13:41:46)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn