Đà Nẵng : 02-03-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC - Trao đổi kinh nghiệm
Đánh giá, xếp loại học sinh khuyết tật trí tuệ ở bậc tiểu học tại trường Chuyên biệt Tương Lai
Năm học 2002 – 2003 trường chuyên biệt Tương Lai áp dụng chương trình giảng dạy theo hướng kỹ năng để dạy cho học sinh khuyết tật trí tuệ, giảng dạy theo giáo trình của trường Tương Lai – Cần Thơ. Nhưng phần chính của chương trình cũng lấy hai môn học Toán, Tiếng Việt... làm gốc, như vậy cũng nặng về kiến thức văn hóa. Do đó, nhà trường đánh giá, xếp loại học sinh khuyết tật trí tuệ ( theo hướng học lực – Hạnh kiểm ) dựa theo tiêu chí đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học bình thường.
 
  CÁC TIN KHÁC
Những lời đầu năm (02-02-2012 09:45:14)
Chuyên đề 2 (25-02-2011 10:32:35)
Chuyên đề 1 (25-02-2011 10:33:02)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn