Đà Nẵng : 25-07-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC - Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Danh sách cán bộ Công đoàn nhiệm kỳ 2010 - 2012

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2010-2012

1. Thầy giáo: Lưu Văn Dũng- Chủ tịch
2. Cô giáo: Lê Thị Tuyết- Ủy viên
3. Cô giáo: Trương Thị Hồng Nga- Ủy viên
* Ủy ban Kiểm tra Công đoàn: Cô giáo- Lê Thị Tuyết
* Trưởng ban Nữ công: Cô giáo- Trương Thị Hồng Nga

Tổ trưởng Công đoàn

1. Cô giáo Nguyễn Thị Huệ - Tổ Hành chính quản trị
2. Cô giáo Bùi Thị Thanh - Tổ Khuyết tật trí tuệ
3. Cô giáo Nguyễn Thị Hoài Thu – Tổ Khuyết tật Thính giác
4. Thầy giáo Lê Văn Uyên – Tổ Bộ môn và Can thiệp sớm
 
  CÁC TIN KHÁC
Lá lành đùm lá rách (08-04-2011 16:33:32)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn