Đà Nẵng : 25-07-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC - Kết quả học tập
Công Tác giáo dục chính trị - tư tưởng
Giáo dục chính trị tư tưởng là quan điểm đường lối chủ trương của Đảng để xây dựng phẩm chất và chính trị của người Đảng viên góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong xã hội hiện nay.

Công tác tư tưởng có nhiều loại hình( lý luận, tuyên truyền, cổ động), trong đó công tác tuyên truyền là thiết thực nhất giúp cho đảng viên quán triệt sâu sắc lý luận và đường lối chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Các hình thức tuyên truyền đó là các bài báo, các tác phẩm văn học, nghệ thuật," Tạp chí Kiểm tra” của Ban kiểm tra TW Đảng Cộng sản Việt nam, các bản tin của Ban Tuyên giáo Thành Uỷ Đà Nẵng, Đảng bộ quận.v.v.v. được phát hành thường xuyên và cập nhật những thời sự trong nước, thế giới diễn biến trong tình hình hiện nay.

Vì vậy giáo dục chính trị - tư tưởng cho Đảng viên trong Chi bộ trường Chuyên biệt Tương Lai là cần phải quán triệt cho Đảng viên về tư tưởng đường lối chủ trương của Đảng trong thời kỳ mới; có tinh thần đấu tranh kiên định, có phương pháp khoa học trong nhiệm vụ công tác, có phẩm chất bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức sâu không những về chuyên môn nghiệp vụ mà cần phải hiểu biết các diễn biến tình hình thời sự trong nước, quốc tế; phải có đạo đức cách mạng và lối sống lành mạnh để làm tròn vai trò của người Đảng viên gương mẫu lãnh đạo quần chúng, giáo dục tốt cho các em học sinh khuyết tật có được vốn kiến thức sống mai sau hoà nhập với cộng đồng xã hội.

Chi bộ trường Chuyên biệt Tương Lai

 
  CÁC TIN KHÁC
Chi bộ (11-11-2013 13:50:03)
Kết nạp Đảng viên mới (28-02-2012 09:45:45)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn