Đà Nẵng : 19-06-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC - Tấm gương sáng
Đảng viên với trách nhiệm xây dựng Đảng
Kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW- Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCHTƯ Đảng (khoá XI) ngày 16/01/2012: "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"

Đảng viên chi bộ trường Chuyên biệt Tương Lai đã quán triệt tư tưởng, xác định rõ trách nhiệm của một người đảng viên trong tình hình hiện nay của đất nước: toàn Đảng, toàn dân đang đẩy mạnh sự nghiệp Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá đất nước. Để góp phần vào việc xây dựng Đảng thì với vai trò là những người làm công tác giáo dục ở một trường Chuyên biệt, các đảng viên phải nâng cao trách nhiệm, hoàn thành tốt trọng trách chăm sóc giáo dục cho các em học sinh khuyết tật; tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu trở thành hành động cụ thể; có tinh thần học hỏi, phê và tự phê bình, biết lắng nghe ý kiến của quần chúng nhằm phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Tuyệt đối thực hiện những điều Đảng viên không được làm và xem đây là tiêu chí để đánh giá xếp loại của người đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác.

"Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân." Hồ Chí minh (Toàn tập-Tập 12, trang 498,nhà xuất bản CTQG, Hà Nội,2002)

 

 
  CÁC TIN KHÁC
Chi bộ (11-11-2013 13:50:03)
Kết nạp Đảng viên mới (28-02-2012 09:45:45)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn