Đà Nẵng : 25-07-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC - Tấm gương sáng
Đảng viên chi bộ trường Chuyên Biệt Tương Lai với việc thực hiện quy định số 47

Là những người đảng viên Đảng Cộng Sản luôn chấp hành và thực hiện tốt 19 điều đảng viên không được làm theo Quy định số 115-QĐ/TW, ngày 07-12-2007 của Bộ Chính trị. Nay theo hướng dẫn, số 03-HD/UBKTTW, ngày 15/3/2012 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện "Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm". Chi bộ đã tiếp tục triển khai quán triệt đến toàn đảng viên những nội dung sau :
- Tiếp tục quán triệt về tư tưởng, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, nghiêm chỉnh chấp hành thực hiện tốt theo Qui định 47-QĐ/TW
- Nâng cao năng lực và trách nhiệm trong mọi công việc được đảm nhận; phải gương mẫu chấp hành các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Quy chế của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Mỗi đảng viên phải tự nghiêm khắc bản thân trong việc phê bình và tự bình để xây dựng tập thể đoàn kết, thân thiện, thương yêu cùng hợp tác hoàn thành tốt nhiệm vụ đó là chăm sóc giáo dục các em học sinh khuyết tật.
- Tiếp tục thực hiện tốt những chuẩn mực theo tư tưởng, "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với đặc thù của ngành là gắn với cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" để nâng cao đạo đức nghề nghiệp, không vi phạm các quy định về đạo đức nhà giáo và phẩm chất đạo đức cách mạng của một người đảng viên.
Việc thực hiện tốt Quy định trên là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét và xếp loại đảng viên hàng năm.

Chi bộ trường Chuyên biệt Tương Lai

 
  CÁC TIN KHÁC
Chi bộ (11-11-2013 13:50:03)
Kết nạp Đảng viên mới (28-02-2012 09:45:45)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn