Đà Nẵng : 25-07-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC - Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Qui chế hoạt động của Ban chấp hành Công đoàn
- Căn cứ vào Điều lệ Công đoàn Việt Nam; - Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Trường CB Tương Lai nhiệm kỳ 2012 – 2015; - Căn cứ vào kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2012 – 2013 và phương hướng nhiệm vụ của những năm tiếp theo; - Căn cứ vào tình hình thực tế của Công đoàn Trường Nay, BCH Công đoànTrường CB Tương Lai xây dựng Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Ủy viên BCH CĐCS như sau:

I. Nguyên tắc hoạt động của Ban Chấp hành CĐCS

- Ban Chấp hành CĐCS hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ (tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tập thể).
- Nghị quyết của Ban Chấp hành phải được tập thể Ban Chấp hành Công đoàn thông qua và phải được đa số tán thành.
- Ban Chấp hành CĐCS mỗi tháng họp 1 lần, có ghi thành biên bản (hoặc ban hành Nghị quyết).
- Khi quyết định những vấn đề quan trọng, Ban Chấp hành có quyền triệu tập Hội nghị đột xuất và có thể mời đại diện Ban giám hiệu, các thành viên như tổ trưởng công đoàn, ủy viên kiểm tra…. tham dự.
- Thực hiện công khai tài chính 1quý/01lần
- Các ủy viên Ban Chấp hành được quyền bàn bạc, thảo luận và biểu quyết các vấn đề có liên quan đến hoạt động CĐCS.
- Những ý kiến đề xuất, kiến nghị của đoàn viên gứi tới CĐCS sẽ được Ban Chấp hành CĐCS xem xét, giải quyết. Trường hợp Ban Chấp hành CĐCS không giải quyết được sẽ xin ý kiến chỉ đạo của Chi bộ hoặc Công đoàn cấp trên.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chấp hành CĐCS
- Ban Chấp hành CĐCS có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết của Công đoàn cấp trên và Nghị quyết của công đoàn Trường.
- Ban Chấp hành CĐCS có nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý thông tin, làm đầu mối liên lạc giữa các công đoàn viên, công đoàn viên với Ban chấp hành; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác do Ban Chấp hành đề ra.
- Tìm hiểu, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của công đoàn viên để có biện pháp kịp thời giải quyết thỏa đáng.
- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, tập huấn với Công đoàn cấp trên và đề ra chương trình công tác tháng và năm.
- Chỉ đạo, kiểm tra đối với các tổ công đoàn.
- Quản lý tài chính công đoàn.

III. Phân công nhiệm vụ cho các ủy viên Ban Chấp hành
1. Chủ tịch công đoàn: đồng chí Lưu Văn Dũng
+ Phụ trách chung, chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của CĐCS.
+ Đại diện cho Ban Chấp hành CĐCS để đề xuất, thảo luận với Ban giám hiệu về những vấn đề liên quan đến quyền, trách nhiệm của CĐCS.
+ Tổ chức việc phân công, phân nhiệm và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của từng ủy viên.
+ Phụ trách công tác đối ngoại.
+ Giải quyết các thắc mắc, kiến nghị của công đoàn viên.
+ Chủ tài khoản, quản lý vấn đề thu, chi quỹ CĐCS.

2. Phó Chủ tịch công đoàn: đồng chí Lê Văn Tự
+ Giúp việc cho Chủ tịch và giải quyết công việc khi được Chủ tịch ủy quyền.
+ Phụ trách công tác tổ chức: Phối hợp với Chủ tịch tổ chức các buổi Họp, Hội nghị, thống kê báo cáo tình hình tổ chức của Ban Chấp hành và công đoàn viên, phụ trách công tác phát triển đoàn viên công đoàn.
+ Lập báo cáo công tác hoạt động Công đoàn định kỳ, đột xuất theo quy định của Công đoàn cấp trên, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của đoàn viên công đoàn.

3. Phụ trách công tác đời sống: đồng chíTrương Thị Hồng Nga
+ Theo dõi, đề xuất những trường hợp công đoàn viên, NLĐ đang gặp khó khăn để CĐCS và nhà Trường xem xét giải quyết kịp thời.
+ Theo dõi, nắm tình hình thực hiện các chế độ hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và những chế độ, chính sách khác đối với NLĐ trong đơn vị.
+ Theo dõi, tập hợp đề xuất với Ban Chấp hành để kiến nghị với Ban giám hiệu về việc thực hiện các chế độ phúc lợi cho NLĐ.
+ Hàng năm, đề xuất kế hoạch phối hợp với Ban Giám hiệu tổ chức tham quan, du lịch, nghỉ ngơi, dưỡng sức….cho đoàn viên, NLĐ.
+ Theo dõi và đề xuất các chế độ dành cho lao động nữ.
+ Tham mưu với Ban Chấp hành về thành lập Ban Nữ công, Tổ nữ công; đề xuất tổ chức tuyên truyền, các buổi sinh hoạt về nội dung liên quan tới lao động nữ.
+ Đại diện cho lao động nữ hoặc tham mưu với Ban Chấp hành để có biện pháp giải quyết tốt các vấn đề liên quan trực tiếp đến lao động nữ và con em của lao động trong Trường.
+ Triển khai phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà” hàng năm trong nữ lao động.
+ Đề xuất kịp thời chế độ khen thưởng cho nữ công đoàn viên ưu tú.

4. Phụ trách công tác kiểm tra: đồng chí Tạ Thị Kim Mai
+ Kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Công đoàn đối với Ban Chấp hành và đoàn viên.
+ Kiểm tra việc thu chi tài chính Công đoàn.
+ Đôn đốc đoàn viên công đoàn thực hiện nội quy, quy định đơn vị.
+ Kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của đoàn viên công đoàn để đề xuất biện pháp giải quyết.
+ Giúp Ban Chấp hành giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của đoàn viên.

5. Phụ trách công tác tuyên truyền, giáo dục: đồng chí Lê Minh Trung
Tuyên truyền, phổ biến cho đoàn viên, NLĐ về nhiệm vụ, quyền lợi theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Nội quy và những quy định của Trường.
+ Vận động NLĐ gia nhập Công đoàn.
+ Tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên công đoàn và NLĐ.
+ Phối hợp để cung cấp, giải đáp những thắc mắc của NLĐ, đoàn viên về các chế độ, chính sách liên quan.
+Hướng dẫn chỉ đạo các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao trong Trường; đề xuất việc thành lập đội văn nghệ, đội bóng chuyền, cầu lông…, lên kế hoạch tập luyện, thi đấu giao hữu trong phạm vi đơn vị hoặc với các đơn vị bạn…đề xuất các hình thức động viên khen thưởng phong trào…

                                                                                       TM. BAN CHẤP HÀNH
                                                                                                              Chủ tịch

                                                                                                    (Đã ký và đóng dấu) 
                                                                                                       Lưu Văn Dũng
 
  CÁC TIN KHÁC
Lá lành đùm lá rách (08-04-2011 16:33:32)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn