Đà Nẵng : 25-07-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC - Phân công nhiệm vụ năm học
Duy trì và phát triển Đảng
Nhiều năm nay, chi bộ trường Chuyên biệt Tương Lai luôn phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt là công tác duy trì và phát triển nguồn nhân lực đảng viên mới.

                    Chi bộ phân công công việc cụ thể cho mỗi đảng viên, luôn lắng nghe và nắm bắt những tư tưởng của quần chúng, tạo sự đoàn kết cùng nhau xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Mỗi đảng viên trong chi bộ luôn ý thức trách nhiệm của mình. Là người đi đầu trong các phong trào như: Đóng góp quỹ Vì người nghèo, công tác đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nông thôn mới, ủng hộ đồng bào miền núi, ủng hộ đồng bào thiên tai lũ lụt, mới đây nhất là ủng hộ bão lụt tỉnh Quảng Bình.. Luôn tạo điều kiện và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức quần chúng trong nhà trường như Công đoàn, Chi đoàn để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ. Động viên thăm hỏi kịp thời những thành viên ốm đau trong nhà trường...

Chi bộ sinh hoạt thường kỳ hàng tháng nhằm rút kinh nghiệm về những công việc đã làm và có kế hoạch tiếp theo để mỗi đảng viên luôn trau dồi và phấn đấu không ngừng. Thường xuyên giới thiệu những đoàn viên ưu tú tham gia học cảm tình đảng để được xét và kết nạp đảng nhằm tạo sự phát triển đội ngũ đảng viên trẻ trong nhà trường. Nhờ sự chỉ đạo của bí thư chi bộ mà chi bộ hàng năm đều hoàn thành tốt những kế hoạch đã đề ra, nội bộ đoàn kết, thân thiện giúp nhau trong chuyên môn cũng như trong các lĩnh vực nhận thức tư tưởng. Chi bộ hàng năm luôn đạt chi bộ "Trong sạch vững mạnh" là động lực thúc đẩy để tập thể cán bộ, viên chức luôn phấn đấu và rèn luyện. Đặc biệt, luôn luôn duy trì và học tập không ngừng tư tưởng Hồ Chí Minh, luôn tiên phong đi đầu trong công tác phê và tự phê bình giúp mỗi đảng viên thật sự trở thành những nhân tố nòng cốt xây dựng và bảo vệ đất nước.

                                                                                   Nguyễn Thị Lễ.

 
  CÁC TIN KHÁC
Chi bộ (11-11-2013 13:50:03)
Kết nạp Đảng viên mới (28-02-2012 09:45:45)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn