Đà Nẵng : 25-07-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC - 0
Đẩy mạnh tuyên truyền và phát triển đoàn viên công đoàn
Phát triển đoàn viên là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Làm tốt công tác phát triển đoàn viên cũng nhằm thực hiện tốt hơn chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn ngành Giáo dục thành phố Đà Nẵng, Sáu tháng đầu năm 2013, công đoàn nhà trường đã tuyên truyền và tổ chức kết nạp 04 viên chức vào tổ chức công đoàn. Trong công tác phát triển đoàn viên, với vai trò của mình, BCH công đoàn thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của viên chức và quần chúng trong nhà trường để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của mình, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của CBVC, góp phần xây dựng nhận thức của quần chúng về tổ chức và tự nguyện đứng hàng ngũ công đoàn.

Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, yêu cầu bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CCVC trong nhà trường đặt ra ngày càng cao. Nhận thức được tầm quan trọng này, nhiều năm qua, BCH công đoàn thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó trước hết là công tác phát triển đoàn viên, tổ chức tốt mạng lưới tổ công đoàn. Với phương châm "Ở đâu có công nhân, ở đó có công đoàn” để tổ chức công đoàn thực hiện chăm lo, bảo vệ cho CCVC trong nhà trường ngày càng lớn mạnh./.

                                                                                              Người viết

                                                                                                Lưu văn Dũng

 
  CÁC TIN KHÁC
Lá lành đùm lá rách (08-04-2011 16:33:32)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn