Đà Nẵng : 13-04-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC - Kết quả học tập
Kết quả kiểm tra giữa kỳ I năm học 2012-2013 tổ Khuyết tật trí tuệ

  SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                Trường Chuyên biệt Tương Lai                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012 – 2013

Tổ: Khuyết tật trí tuệ

Lớp

HS dự thi

Kỹ năng giao tiếp (I)

Kỹ năng tự phục vụ (II)

Đạt

Hỗ trợ +

H trợ -

Đạt

Hỗ trợ +

H trợ -

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

C.1A

11

4

36,4%

3

27,2%

4

36,4%

 

8

72,7%

2

18,2%

1

9,1%

C.1B

13

7

53,8%

1

5,7%

5

38,5%

11

84,6%

1

7,7%

1

7,7%

C.1C

12

6

50%

2

16,7%

4

33,4%

8

66,7%

2

16,7%

1

8,3%

1

8,3%

C2

11

3

27,2%

4

36,4%

4

36,4%

5

45,5

4

36,4%

2

18,1%

C3

11

8

72,8%

2

18,2%

1

9,0%

8

72,8%

1

9,0%

2

18,2%

C.4

11

8

72,7%

2

18,2%

1

9,0%

7

63,6%

2

18,2%

2

18,2%

T.Cộng

69

36

52.18%

14

20,29%

19

27,53%

47

68,13%

12

17,39%

9

13,04%

1

1,44%

DB.1

9

5

55,5%

4

44,5%

6

66,6%

3

33,4%

DB.2

12

6

50%

1

8,3%

5

41,7%

6

50%

1

8,3%

4

33,4%

1

8,3%

T.Cộng

21

11

52,4%

1

4,76%

5

23,80%

4

19,04%

12

57,16%

1

4,76%

4

19,04%

4

19,04%

                                                                          Đà nẵng, ngày 01 tháng 11 năm 2012

                                                                                      P. Hiệu trưởng

                                                                                   Nguyễn Duy Tuyên
 
  CÁC TIN KHÁC
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn