Đà Nẵng : 19-06-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
GIỚI THIỆU - Thông tin - thông báo nội bộ
QĐ Về việc thành lập ban chăm sóc sức khỏe học sinh năm học 2017- 2018

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                      Số:......./QĐ-CBTL

Đà Nẵng, ngày tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập ban chăm sóc sức khỏe học sinh

Năm học 2017- 2018


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI

Căn cứ Quyết định số 25/TCCB, ngày 01/12/1994 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh QN- ĐN về việc thành lập trường Dạy trẻ khuyết tật Tương Lai, nay là Trường Chuyên biệt Tương Lai trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng;

Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ và Nghị quyết năm học 2017-2018;

Căn cứ Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2017-2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập ban chăm sóc sức khỏe học sinh Trường chuyên biệt Tương Lai, năm học 2016- 2017 gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Bà Trương Thị Hồng Nga, Phó Hiệu trưởng - Trưởng ban;

2. Bà Lê Thị Tuyết, Trưởng ban thanh tra nhân dân – P. Trưởng ban;

3. Bà Trương Thị Ngọc Hà; Ban thanh tra nhân dân – uỷ viên

4.Bà Trương Thị Công Hòa;Trưởng Ban Hoạt động ngoài giờ lên lớp - Ủy viên

5. Bà Trần Thị Ngọc Trâm; NV y tế - Ủy viên; Thư ký cơ sở 2;

6. Bà Mai Thị Vui; NV y tế - Ủy viên; Thư ký cơ sở 1;

Điều 2. Ban chăm sóc sức khỏe học sinh có nhiệm vụ kiểm tra thực hiện những qui định của Bộ Y tế và ngành giáo dục về sức khỏe học sinh. Kiểm tra các hoạt động liên quan công tác y tế trong nhà trường. Mỗi thành viên thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công. Thời gian làm việc bắt đầu từ ngày ký quyết định đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 1;

- Lưu: VP.

 
  CÁC TIN KHÁC
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn