Đà Nẵng : 19-06-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
GIỚI THIỆU - Thông tin - thông báo nội bộ
HƯỚNG DẪN : Một số thủ tục hành chính năm 2020

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI

 

Số:       /HD-CBTL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           

         

 

           Đà Nẵng, ngày 23  tháng 06  năm 2020

 

HƯỚNG DẪN

Một số thủ tục hành chính năm 2020

 


Thực hiện Quyết định số 67/QĐ-SGDĐT ngày 14 tháng 01 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020; Căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị, trường Chuyên Biệt Tương Lai hướng dẫn một số thủ tục hành chính như sau:
I. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HỌC SINH
1. Hồ sơ chuyển trường
- Đơn xin chuyển trường viết tay hoặc đánh vi tính theo mẫu;
- Trường hợp chuyển ngoại tỉnh phải kèm theo giấy xác nhận chuyển nơi cư trú ( bản sao hộ khẩu hoặc đăng kí tạm trú…), giấy xác nhận chuyển nơi công tác của cha hoặc mẹ;
- Sau khi được sự đồng ý của trường chuyển đến và trường chuyển đi, phụ huynh rút hồ sơ nộp về bộ phận một cửa của Sở GDĐT Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú thành phố Đà Nẵng để giải quyết;
- Thời gian giải quyết ở trường: 02 ngày;
- Nơi nhận và trả hồ sơ: Văn phòng nhà trường (Bộ phận Quản lý hồ sơ học sinh).
2. Đơn xin xác nhận học lực hoặc sao học bạ
- Nộp đơn theo mẫu;
- Thời gian giải quyết: 01 ngày;
- Nơi nhận và trả hồ sơ: Văn phòng nhà trường (Bộ phận giáo vụ).
3. Đơn xin xác nhận là học sinh để hưởng chính sách ưu đãi ở địa phương
- Nộp hồ sơ (Hoặc đơn theo mẫu);
- Thời gian giải quyết: trong ngày;
- Nơi nhận và trả hồ sơ: Văn phòng nhà trường (Bộ phận quản lý học sinh).
4. Đơn xin phép
- Phụ huynh gửi đơn xin phép nghỉ học của học sinh cho nhà trường phải có chữ kí của CMHS ở phía dưới;
- Nơi nhận:  Giáo viên chủ nhiệm.
5. Rút học bạ của học sinh đã ra trường
- Phụ huynh học sinh đến Văn phòng nhà trường (Bộ phận quản lý hồ sơ) rút học bạ theo quy định;
- Thời gian: Thứ 3, 5, 7 trong tuần;
- Nơi nhận: Văn phòng nhà trường (Bộ phận giáo vụ).
II. LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
1. Đới với lãnh đạo
- Ban Giám Hiệu tiếp công dân vào các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần
2. Đối với GVCN
- Tiếp cha mẹ học sinh khi có giấy mời;
- Tiếp đột xuất khi cha mẹ học sinh có nhu cầu;
- Nơi tiếp: Văn phòng nhà trường.
III. ĐỐI VỚI KHÁCH ĐẾN LIÊN HỆ CÔNG TÁC
- Gặp bảo vệ nhà trường để được hướng dẫn;
- Nhà trường có quyền từ chối tiếp các trường hợp công dân đến liên hệ với mục đích tiếp thị, quảng cáo, bán sách, viết...;
- Mọi trường hợp đến tiếp thị, quảng cáo, bán sách... đều không tiếp.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Trên đây là Hướng dẫn giải quyết một số thủ tục hành chính của trường Chuyên Biệt Tương Lai năm 2020, yêu cầu công chức, viên chức, người lao động có liên quan thực hiện nghiêm túc trên tinh thần niềm nở, hoà nhã, tôn trọng, thân thiện và khoa học khi tham gia tiếp công dân. Đề nghị khách đến liên hệ công tác, cha mẹ học sinh, cần thực hiện đúng hướng dẫn trên./.


   Nơi nhận:                                                                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG
  - Sở GDĐT (để b/c);                                                                                                                                                 ( Đã ký và đóng dấu )
  - HT, PHT, TTVP;
  - Thông báo;
  - Lưu: VT, hồ sơ CCHC.                                                        
                                                                                                                                                                                      Nguyễn Duy Quy

 

 

                                                                                                                     

 
  CÁC TIN KHÁC
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn