Đà Nẵng : 19-06-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
GIỚI THIỆU - Thông tin - thông báo nội bộ
QĐ Về việc thành lập Ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xây dựng trường học an toàn năm học 2017 - 2018

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:......./QĐ-CBTL

Đà Nẵng, ngày ..... tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xây dựng

trường học an toàn năm học 2017 - 2018


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI

Căn cứ Quyết định số 25/TCCB, ngày 01/12/1994 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh QN-ĐN về việc thành lập trường Dạy trẻ khuyết tật Tương Lai nay là Trường Chuyên biệt Tương Lai trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng;

Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ và Nghị quyết năm học 2017-2018;

Căn cứ Kế hoạch Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xây dựng trường

học an toàn năm học 2017 - 2018

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xây dựng trường học an toàn năm học 2017 - 2018, gồm có những ông bà có tên sau.

1. Ông Nguyễn Duy Quy Hiệu trưởng Trưởng ban.

2. Bà Trương Thị Hồng Nga P. Hiệu trưởng P. trưởng ban

3. Ông Nguyễn Duy Tuyên P. Hiệu trưởng P. trưởng ban.

4. Bà Trương Thị Ngọc Hà CTCĐ P. trưởng ban.

Và các thành viên:

1. Ông Phan Văn Tính Bí thư ĐTN

2. Bà Trương Thị Công Hoà Tổng PTĐ

3. Bà Nguyễn Thị Hồng Thu Tổ trưởng tổ KT thính giác;

4. Bà Lê Thị Tuyết Tổ trưởng tổ KT trí tuệ 2;

5. Bà Trần Thị Hương Tổ trưởng tổ KT trí tuệ 1

6. Ông Lưu văn Dũng Giáo viên

7. Ông Trần Viết Diệp Bảo vệ

8. Ông Tưởng Văn Tín Bảo vệ

Điều 2. Ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xây dựng trường học an toàn năm học 2017 – 2018 theo phân công công việc và có kế hoạch làm việc cụ thể cho từng thành viên trong suốt năm học 2017 – 2018.

Điều 3. Văn phòng nhà trường, các bộ phận có liên quan và ông, bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận : HIỆU TRƯỞNG

 
  CÁC TIN KHÁC
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn