Đà Nẵng : 04-12-2023 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
GIỚI THIỆU - Phân công nhiệm vụ năm học
Phân công nhiệm vụ năm học trong Ban giám hiệu năm 2019 - 2020
 

 
     SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI 
                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công công tác của Hiệu trưởng và các phó Hiệu trưởng

Năm học 2019 - 2020

- Căn cứ Điều 18, Điều 19 Điều lệ trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Quyết định số 25/TCCB, ngày 01/12/1994 của Giám đốc sở giáo dục và Đào tạo tỉnh QN-ĐN về việc thành lập trường dạy trẻ khuyết tật Tương Lai nay là trường Chuyên Biệt Tương Lai trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng;

          - Căn cứ các Quyết định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng và bổ nhiệm các Phó Hiệu trưởng trường chuyên biệt Tương Lai;

          Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành mọi hoạt động của nhà trường, Hiệu trưởng trường chuyên biệt Tương Lai quy định phân công nhiệm vụ Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng (PHT) của trường như sau:

                    

I. QUY ĐỊNH VỀ NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Việc lãnh đạo, quản lý và điều hành mọi hoạt động của nhà trường được thực hiện theo quy chế làm việc và quy chế thực hiện dân chủ mà nhà trường đã ban hành. Chấp hành đúng Điều lệ nhà trường và thực hiện làm việc theo chế độ thủ trưởng. Giữ gìn và phát huy sự đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Cá nhân được phân công lĩnh vực nào thì căn cứ nhiệm vụ năm học, tình hình nhà trường để xây dựng kế hoạch năm, tháng, tuần cho từng mặt công tác trình Hiệu trưởng phê duyệt trước ngày khai giảng năm học mới; cuối tháng sơ kết báo cáo Hiệu trưởng và trực tiếp giải đáp các vấn đề liên quan của giáo viên, nhân viên và học sinh tại các phiên họp hội đồng thường kỳ. Cá nhân được phân công lĩnh vực nào cùng với Hiệu trưởng chịu trách nhiệm lĩnh vực đó.

3. Hồ sơ thuộc lĩnh vực nào, do người được phân công lĩnh vực đó thiết lập, bảo quản, lưu trữ theo quy định. Khi có kiểm tra của cấp trên, phải có đủ hồ sơ theo quy định.

4. Trong quá trình lãnh đạo, quản lý, điều hành  nhà trường, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng phải phát huy tính sáng tạo, chủ động của cá nhân, tinh thần cộng sự để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, hoàn thành các kế hoạch đã đề ra và các nhiệm vụ đột xuất mà cấp trên giao phó.

5. Trên cương vị được phân công, các Phó Hiệu trưởng căn cứ nhiệm vụ mỗi năm học, các yêu cầu khác trong từng năm học và các nhiệm vụ đột xuất được giao để chỉ đạo việc tổ chức thực hiện, kịp thời kiểm tra, giám sát để đạt được hiệu quả công tác cao nhất.

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1.     Hiệu trưởng:  Nguyễn Duy Quy

Phụ trách các nội dung, lĩnh vực công tác sau:

                   1.1. Tổ chức bộ máy nhà trường:

      Điều hành toàn bộ công việc và hoạt động chung của nhà trường. Quyết định mọi mặt về tổ chức và hoạt động của nhà trường;

 Phân công nhiệm vụ các Phó Hiệu trưởng, phân công Giáo viên chủ nhiệm các lớp và giáo viên bộ môn, nhân viên tổ văn phòng, bổ nhiệm Tổ trưởng, Tổ phó.

 Thành lập các hội đồng, các tổ chuyên môn, các bộ phận. Xây dựng các loại hình lớp học. Xây dựng quy chế hoạt động bộ máy nhà trường.

 Kế hoạch phát triển nhà trường hàng năm và dài hạn, công tác kiểm tra nội bộ trường học, công tác thông tin tổng hợp.

1.2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học:

       Lập kế hoạch hàng năm, ấn định lịch công tác hàng tháng, hàng tuần. Phối hợp điều hòa các hoạt động giáo dục trong nhà trường;

       Chỉ đạo thực hiện các hoạt động giáo dục của nhà trường theo đúng tinh thần nhiệm vụ năm học.

1.3. Quản lý nhân sự:

  Quản lý giáo viên, nhân viên trong các hoạt động giáo dục và những hoạt động khác có liên quan. Ký hợp đồng giáo viên, nhân viên làm việc với nhà trường. Ký đồng ý cho giáo viên được thuyên chuyển;

 Kiểm tra và đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các Phó Hiệu trưởng và các giáo viên, nhân viên cuối năm học. Đề nghị cấp trên khen thưởng và kỷ luật giáo viên, nhân viên;

  Xây dựng đội ngũ Hội đồng sư phạm đoàn kết, tận tụy, có trách nhiệm;

 Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên;

 Tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho giáo viên, nhân viên;

 Duyệt nghỉ phép giáo viên, nhân viên từ 2 ngày trở lên  và đề nghị lãnh đạo Sở GD&ĐT cho phép giáo viên, nhân viên nghỉ trên 10 ngày.

 Quản lý, chỉ đạo trang web của nhà trường, dữ liệu CCVC-NLĐ

1.4. Quản lý và tổ chức giáo dục học sinh: 

 Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với học sinh; Điều hành công tác tuyển sinh vào đầu năm học;

 Quyết định số lớp học theo tình hình thực tế của năm học; Chỉ đạo các hoạt động giáo dục toàn diện cho học sinh; hoạt động ngoài giờ lên lớp; Quyết định khen thưởng, ký giấy khen học sinh.

 

1.5. Quản lý chuyên môn:

 Chỉ đạo thực hiện kế hoạch kiểm tra hoạt động sư phạm Nhà giáo, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra bộ phận.

 Chỉ đạo tổ chức thi đua của giáo viên, nhân viên và học sinh.

 Chỉ đạo tổ chức các hoạt động nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, nhân viên.

 Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và giảng dạy.

      Chỉ đạo việc xây dựng và kiểm tra nội dung trang web của trường.

1.6. Quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường:

 Quản lý chế độ sinh hoạt, hội họp của giáo viên, nhân viên và học sinh;

 Quản lý tất cả các loại kinh phí, các loại quỹ theo qui định;

 Xây dựng qui chế thu chi nội bộ; Lập dự toán và quyết toán chi thu hàng năm;

 Chỉ đạo thực hiện kiểm kê tài sản, thiết bị hàng năm.

 Quản lý Tài khoản ngân sách nhà trường

1.7  Tổ chức công tác giáo dục tư tưởng chính trị, công tác giữ gìn an ninh

trật tự, tạo dựng môi trường sư phạm thân thiện:

 Chỉ đạo thực hiện các cuộc vận động các phong trào thi đua trong nhà trường.

 Chỉ đạo hoạt động giữ gìn an ninh trật tự trong nhà trường;

1.8. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, phối hợp làm việc:

 Kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo, của UBND thành phố Đà Nẵng.

 Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa nhà trường với chính quyền địa phương, với các cơ quan Ban, Ngành, đoàn thể trong thành phố. Tạo mối quan hệ gắn bó, hợp tác giữa nhà trường với cha mẹ học sinh;

 Chủ động trao đổi và phối hợp công tác với Chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội TNTPHCM.

 Thực hiện nghị quyết của Chi bộ hàng năm. Phối hợp với Chi bộ cơ cấu nhân sự Ban chấp hành Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Đội TNTP HCM và công tác dự nguồn cán bộ của nhà trường.

         1.9. Tổ chức các hội nghị giáo viên, nhân viên, hội nghị liên tịch định kỳ và bất thường để thực hiện chế độ quần chúng tham gia quản lý trường học :

 Đầu năm học tổ chức hội nghị Công chức, Viên chức để báo cáo tình hình mọi mặt của nhà trường trong năm học qua và thu thập ý kiến đóng góp xây dựng nhà trường cho năm học mới.

Triệu tập và chủ trì họp Liên tịch, Liên tịch mở rộng để trao đổi và phối hợp công tác trong các phong trào thi đua toàn diện; Phụ trách chung các công việc,cùng với các PHT giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của các PHT khi thấy cần thiết.

 Chủ trì cuộc họp Hội đồng sư phạm hàng tháng để triển khai kế hoạch, lấy ý kiến đóng góp, trao đổi biện pháp thực hiện kế hoạch, bàn bạc hướng giải quyết các sự việc.

 Chủ trì các cuộc họp Hội đồng xét sáng kiến kinh nghiệm, Hội đồng thi đua, khen thưởng vào cuối học kỳ, cuối năm học, Hội đồng kỷ luật giáo viên, nhân viên, học sinh.

Trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các Ban chỉ đạo khác của nhà trường.

Trực tiếp ký duyệt kế hoạch của các tổ chức đoàn thể, kế hoạch chuyên môn của nhà trường; các văn bản gửi các cấp, các ngành và các văn bản khác liên quan đến hoạt động  nhà trường.

Sinh hoạt hành chính đoàn thể với tổ Hành chính -Văn phòng, sinh hoạt chuyên môn với tổ THCS.

   2. Phó Hiệu trưởng:  Nguyễn Duy Tuyên.

*  Giúp Hiệu trưởng phụ trách các công việc sau:

-  Phụ trách về công tác chuyên môn nhà trường, chỉ đạo đúc kết và áp dụng các sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên

-  Tham mưu cho Hiệu trưởng về việc phân công giáo viên chủ nhiệm các lớp và giảng dạy của giáo viên.

-  Phụ trách công tác quản lý hồ sơ giáo viên, hồ sơ học sinh, quản lý sổ điểm, sổ học bạ, lên Thời khóa biểu dạy học cho giáo viên.

-  Phụ trách nền nếp dạy học và kỷ luật lao động của giáo viên. Xem xét giải quyết cho giáo viên nghỉ có lý do không quá 01 ngày.

-         Phụ trách công tác kiểm tra, đánh giá thực hiện quy chế chuyên môn của giáo

 viên thuộc các tổ chuyên môn

-         Phụ trách công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên.

-         Tham mưu với Hiệu trưởng việc phân lớp, biên chế đầu cấp, điều chuyển học

 sinh chuyển lớp trong nội bộ nhà trường.

-         Phụ trách công tác tự đánh giá trường học, triển khai thực hiện kế hoạch chiến

 lược của nhà trường.

-         Phụ trách công trách khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục. Công tác thống kê

 tình hình chất lượng giáo dục, chất lượng hoạt động của đội ngũ.

- Trực tiếp ký duyệt kế hoạch tổ chuyên môn, kế hoạch của giáo viên, hồ sơ giáo án của tổ trưởng, sổ điểm lớp, sổ đầu bài..., kiểm duyệt các thông báo của cấp dưới có liên quan.

- Điều hành và kiểm tra việc thực hiện hội giảng, thao giảng, báo cáo chuyên đề, dạy giáo án điện tử, sử dụng đồ dùng dạy học; điều hành và kiểm tra hội thi giáo viên  dạy giỏi

*  Ký và ban hành các loại văn bản:  Kế hoạch, thông báo, hợp đồng, công văn đề nghị khi được Hiệu trưởng phân công ủy quyền,

*  Phối hợp với các đồng chí trong Ban giám hiệu, các tổ chức, bộ phận, cá nhân trong các hoạt động có liên quan, các công việc cụ thể được Hiệu trưởng phân công.

*  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

*  Sinh hoạt chuyên môn, hành chính đoàn thể với tổ khuyết tật thính giác .

  3. Phó Hiệu trưởng: Trương Thị Hồng Nga.

*  Giúp Hiệu trưởng phụ trách các công việc:

-         Phụ trách công tác Hoạt động ngoài giờ và Cơ sở vật chất về thống kê, dự báo, kiểm kê tài sản

-         Tham mưu cho Hiệu trưởng về việc phân công giáo viên chủ nhiệm các lớp và công việc của nhân viên.

-         Phụ trách công tác vệ sinh, đề xuất xây dựng cảnh quan trường lớp.

-         Phụ trách công tác giáo dục hoạt động ngoại khóa, công tác tư vấn cho học sinh.

-         Phụ trách cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, phòng công nghệ thông tin, phòng thư

 viện, phòng bộ môn, phòng sinh hoạt đoàn đội, phòng y tế.

-         Phụ trách công tác giáo dục môi trường, công tác giáo dục thể chất.

-         Giữ mối liên hệ và phối hợp với các đoàn thể, tổ chức xã hội địa phương, Hội

 khuyến học, Hội cựu giáo chức...

-         Phụ trách nền nếp và kỷ luật lao động của nhân viên. Phụ trách công tác quản lý

 nề nếp học sinh (Quản lý rèn luyện học sinh thực hiện Nội quy học sinh), công tác kỷ luật học sinh, xem xét, xử lý vi phạm của học sinh, tham mưu ra quyết định kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo đến mức kỷ luật buộc thôi học có thời hạn không quá 40 ngày. Xem xét giải quyết cho nhân viên nghỉ có lý do không quá 01 ngày.

-         Phụ trách công tác đạo đức, đánh giá xếp loại học sinh về hạnh kiểm, công tác

 và phong trào đoàn thanh niên, công tác văn nghệ thể thao, văn hóa nhà trường.

-         Phụ trách công tác lao động. Phụ  trách công tác bán trú: Kiểm tra thực đơn,

 CSVC liên quan bán trú. Phụ trách công tác giáo dục kỹ năng sống, giao tiếp, ứng xử, hội nhập cho học sinh và cán bộ viên chức trong nhà trường.

-         Phụ trách công tác giáo dục pháp luật, an toàn giao thông, phòng chống tai nạn,

 tệ nạn xã hội, giáo dục dân số, giáo dục giới tính, giáo dục sức khoẻ SSVTN.

-         Phụ trách công tác y tế chăm sóc sức khoẻ, vệ sinh an toàn thực phẩm phòng

 chống ngộ độc, phòng chống các đại dịch lây lan, công tác Chữ  thập đỏ trong nhà trường. Kiểm tra chất lượng thức ăn của HS ( kể cả kiểm tra số lượng), khi kiểm tra mời Ban TTND cùng kiểm tra.

-         Phụ trách công tác bảo vệ, an ninh trật tự, an toàn trong trường học.

-         Trực tiếp giữ mối liên hệ và phối hợp công tác với Ban đại diện cha mẹ học

 sinh trường và lớp.

-         Phụ trách việc tổ chức thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua.

-         Phụ trách công tác xã hội hoá giáo dục.

-         Phụ trách việc thực hiện Quy chế công khai trong nhà trường.

*  Ký và ban hành các loại văn bản:  Kế hoạch, thông báo, hợp đồng, công văn đề nghị khi được Hiệu trưởng phân công ủy quyền, kiểm duyệt các thông báo của cấp dưới có liên quan.

*  Phối hợp với các đồng chí trong Ban giám hiệu, các tổ chức, bộ phận, cá nhân trong các hoạt động có liên quan, các công việc cụ thể được Hiệu trưởng phân công.

*  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

*  Sinh hoạt hành chính, sinh hoạt chuyên môn với tổ Khuyết tật trí tuệ 2

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, các bộ phận. giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường căn cứ nhiệm vụ về công tác, thực hiện nghiêm nội dung quyết định này.

          Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 Nơi nhận:

-          Phòng TCCB ( để báo cáo)

-          Các PHT. (thực hiện)

-          Các Tổ CM, Tổ VP.(thực hiện)

-          Lưu VT.

 

                       HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                   Nguyễn Duy Quy

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  CÁC TIN KHÁC
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn