Đà Nẵng : 19-06-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
GIỚI THIỆU - Phân công nhiệm vụ năm học
Phân công nhiệm vụ năm học trong Ban giám hiệu năm học 2013-2014

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2013 -2014

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

TRỰC TIẾP CÁC MẶT

HOẠT ĐỘNG

CÔNG TÁC KHÁC

GHI CHÚ

1

Trần Bích Thuỷ

Hiệu Trưởng

- Công tác tổ chức CB.

- Công tác tài chính.

- Công tác XD cơ bản.

- Công tác đối ngoại.

- Công tác tuyển sinh.

- Công tác bán trú.

- Quản lý cơ sở I.

- Công tác Đảng trong trường học.

- Học bổng.

- Vận động tài trợ.

2

Nguyễn Duy Tuyên

P. H. Trưởng

- Chỉ đạo chuyên môn.

- Thường trực thi đua.

- Văn nghệ - TDTT.

- Sách - Thiết bị dạy học.

- Hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Trường học thân thiện – HS tích cực.

- Kiểm định chất lượng GD.

- Quản lý cơ sở II.

- Tham gia sinh hoạt với hội PHHS.

- Tình nguyện viên.

- Thi đua trong học sinh.

 
  CÁC TIN KHÁC
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn