Đà Nẵng : 25-07-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
GIỚI THIỆU - Kế hoạch công tác
Công tác cải cách hành chính năm 2021


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI


Số: 21/KH-CBTL


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Đà Nẵng, ngày 26 tháng 02 năm 2021KẾ HOẠCH

Công tác cải cách hành chính năm 2021

Thực hiện Quyết định số 131/QĐ-SGDĐT ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2021, trường Chuyên Biệt Tương Lai xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Tập trung thực hiện hiệu quả các nội dung công tác CCHC năm 2021, trọng tâm là: Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, mỗi công việc, nhiệm vụ được phân công cụ thể về thời gian hoàn thành và sản phẩm cuối cùng; 100% thủ tục hành chính (TTHC) của nhà trường được kiểm soát, rà soát theo quy định và được giải quyết đúng hẹn và trước hẹn; đảm bảo tính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

- Thực hiện có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền CCHC; đẩy mạnh cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; đầu tư và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành công việc;

- Đẩy mạnh việc sử dụng hệ thống điều hành và quản lý công việc; đưa vào khai thác và sử dụng chữ ký số theo yêu cầu đề ra.

2. Yêu cầu

- Lãnh đạo Nhà trường, các bộ phận, đoàn thể và tổ trưởng chuyên môn  phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động và sáng tạo trong việc triển khai thực hiện công tác CCHC của nhà trường. Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình triển khai nhiệm vụ CCHC.

- Gắn thực hiện nhiệm vụ CCHC với nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

- Đảm bảo tính hiệu quả trong việc triển khai công tác CCHC, lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của đơn vị, hiệu suất công việc làm thước đo đánh giá kết quả thực hiện. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Theo dõi, tổ chức thực hiện tốt kế hoạch CCHC năm 2021; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo định kỳ, đảm bảo đầy đủ nội dung và gửi đúng thời gian quy định;

- Khuyến khích việc xây dựng các sáng kiến, giải pháp mới, mang lại lợi ích thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ, nội dung của công tác cải cách hành chính. Gắn công tác cải cách hành chính với công tác thi đua khen thưởng;

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát, rà soát TTHC, 100% TTHC đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả; đơn giản hóa TTHC, hồ sơ giấy tờ, thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết hóa TTHC.

2. Cải cách thể chế

- Đẩy mạnh công tác rà soát, hệ thống hoá các VBQPPL liên quan đến giáo dục nhằm kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, huỷ bỏ những văn bản chồng chéo, không phù hợp;

- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và Thành phố  ban hành.

3. Cải cách thủ tục hành chính

- Nâng cao chất lượng công tác rà soát, đánh giá TTHC thuộc lĩnh vực giáo dục theo quy định; thực hiện sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ TTHC không cần thiết; giảm chi phí, rút ngắn thời gian giải quyết, đảm bảo tính công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan trong việc xử lý và giải quyết thủ tục hành chính.

- Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các TTHC của nhà trường, kịp thời công bố, công khai. Niêm yết đầy đủ TTHC trên Website của nhà trường và trước cửa văn phòng tại địa chỉ trường:  http://www.deafdanang.net.vn/

- Tiếp tục tăng cường công tác, kiểm tra, giám sát, theo dõi, chỉ đạo sát sao việc giải quyết TTHC, đảm bảo 100% hồ sơ TTHC được tiếp nhận và trả kết quả trước và đúng hạn;.

- Xây dựng phương án khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết TTHC của nhà trường.

- Tổ chức thực hiện tốt hơn nữa việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC qua số điện thoại đường dây nóng và hộp thư phản ánh.

4. Cải cách tổ chức bộ máy

- Tiếp tục kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của nhà trường.

         - Triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các quy định của pháp luật về sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan.

         - Phân công nhiệm vụ, bố trí CCVCNLĐ phù hợp với vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

         - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động CCHC.

         - Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở. Đảm bảo không có CCVCNLĐ vi phạm đạo đức nhà giáo.

         - Thực hiện tốt nội quy, quy chế dân chủ, xây dựng khối đoàn kết nội bộ.

         - Tiếp tục cải tiến phương thức quản lý, lề lối làm việc, giảm hội họp và các giấy tờ hành chính không cần thiết.

5. Cải cách công vụ

- Thực hiện đúng quy định về việc phân công nhiệm vụ cho công chức, viên chức, công nhân viên. Đề nghị và thực hiện đúng quy trình bổ nhiệm cán bộ.

- Thực hiện chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong nội bộ đơn vị. Xử lý kỉ luật đúng quy định những CCVCNLĐ không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỉ luật, làm mất uy tín đạo đức nhà giáo, nhà trường.

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ quản lý, lý luận chính trị cho CCVCNLĐ của đơn vị.

- Triển khai bổ sung quy hoạch cán bộ nguồn hàng năm theo quy định.

- Thực hiện các chính sách, chế độ đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục của đơn vị.

- Tham gia các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên làm công tác CCHC và kiểm soát TTHC.

6. Cải cách tài chính công

- Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ.

- Tiếp tục thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính Phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp.

- Triển khai thực hiện tốt các chính sách về tiền lương, tiền công theo quy định gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng.

- Thực hiện công tác kiểm kê, quản lý tài sản công đúng quy định.

- Thực hiện đầy đủ các báo cáo về tài chính theo đúng thời gian quy định.

- Thực hiện đúng các khoản thu – chi trong nhà trường.

- Bảo quản, khai thác, sử dụng thiết bị dạy học có hiệu quả và đúng quy định hiện hành.

          - Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính công.

- Bổ sung chương trình hành động phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

7. Hiện đại hoá nền hành chính

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành đơn vị thông qua hệ thống thư điện tử, văn bản điện tử trong nhà trường. 100% CB,GV,NV có địa chỉ email để trao đổi văn bản giữa các bộ phận.

- Đổi mới hình thức và nội dung thông tin trên Website, khai thác sử dụng có hiệu quả Website và hộp thư điện tử của nhà trường.

8. Công tác thông tin, tuyên truyền

- Thông qua Website của nhà trường, thường xuyên đăng tải các văn bản, thông tin hoạt động, các bài viết hay về công tác cải cách hành chính về cải cách hành chính; xây dựng và duy trì các danh mục về cải cách hành chính.

- Tuyên truyền, phổ biến công tác cải cách hành chính của nhà trường trong các buổi hội họp, các buổi chào cờ đầu tuần.

- Áp dụng nhân rộng những sáng kiến mới về công tác cải cách hành chính mang lại hiệu quả cao.

- Gắn nội dung công tác tuyên truyền cải cách hành chính với công tác thi đua khen thưởng trong hoạt động của cơ quan.

9. Công tác báo cáo định kỳ

- Văn phòng nhà trường và các bộ phận thực hiện nhiệm vụ được giao trong kế hoạch này.

- Các bộ phận báo cáo định kỳ tình hình thực hiện công tác CCHC hàng quý, 06 tháng đầu năm và 06 tháng cuối năm.  

(Đính kèm phụ lục phân công nhiệm vụ thực hiện kế hoạch CCHC năm 2021)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lãnh đạo nhà trường

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá và đôn đốc thực hiện việc triển khai CCHC trong đơn vị; kết quả thực hiện CCHC với công tác thi đua khen thưởng.

- Tăng cường công tác tuyên truyền công tác CCHC.

- Cử CCVCNLĐ tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác CCHC, đảm bảo am hiểu về chuyên môn, nghiệp vụ, nhiệt tình, thân thiện, gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công việc.

- Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong đơn vị, nâng cao đạo đức của CCVCNLĐ trong sạch; không gây phiền hà, khó khăn, sách nhiễu trong việc thực thi nhiệm vụ.

2. Văn phòng nhà trường

- Thực hiện công tác rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực giáo dục; tổ chức tuyên truyền, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Thực hiện giải quyết các TTHC liên quan: Hồ sơ, học bạ; tuyển sinh; chuyển trường, nhập học; chi phí hỗ trợ học tập, sách vở….; tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng báo cáo, kế hoạch hoạt động của đơn vị.

- Nghiên cứu rút ngắn thời gian giải quyết TTHC hiện hành, tham mưu việc cắt giảm các biểu mẫu trong xử lý TTHC. Đẩy mạnh giải quyết TTHC qua mạng điện tử.

- Công khai, minh bạch TTHC; Niêm yết tại bảng tin và trên Website của nhà trường. Giải quyết nhanh, gọn TTHC cho các cá nhân, tổ chức khi đến cơ quan liên hệ công việc.

- Xây dựng phương án đo lường sự hài lòng của người dân đối với việc giải quyết TTHC của nhà trường.

3. Bộ phận tài chính – kế toán

- Thực hiện công tác cải cách tài chính.

- Thực hiện giải quyết các TTHC có liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

4. Thư viện - Thiết bị: Thực hiện nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính theo nhiệm vụ được phân công.

5. Y tế: Thực hiện nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính theo nhiệm vụ được phân công.

     Trên đây là Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Trường Chuyên Biệt Tương Lai./.


 

Nơi nhận:                                                         

- Sở Giáo dục và đào tạo;        

- Thông báo chung;

- Lưu: VT, VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Duy Quy

 

 

 

 

 PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021

( Đính kèm Kế hoạch số     / KH-CBTL  ngày     tháng 02 năm 2021 của Trường Chuyên Biệt Tương Lai)

TT

Nội dung nhiệm vụ

Sản phẩm

Hoạt động chi tiết để triển khai thực hiện nhiệm vụ

Đơn vị thực hiện

Đơn vị Phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Công tác chỉ đạo điều hành và tuyên truyền về cải cách hành chính

a)

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 29/CT-TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố trong tình hình mới

Công văn hướng dẫn chỉ đạo

- Nhà trường có Kế hoạch hướng dẫn, tổ chức thực hiện;

- Tổ chức cho CC, VC và NLĐ cam kết, đăng ký nội dung công việc thực hiện Chỉ thị 29 tiếp tục thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực;

- Tổ chức kiểm tra đôn đốc các bộ phận triển khai, thực hiện.

Phó Hiệu trưởng phụ trách hoạt động NGLL

Toàn thể CC, VC và NLĐ thuộc các bộ phận của trường

Thường xuyên

b)

- Kiểm tra về công tác cải cách hành chính ở các bộ phận;

 

- Kiểm tra hồ sơ các Tổ chuyên môn, Tổ văn phòng; kiểm tra các hồ sơ biểu mẫu làm việc với CMHS, HS, người đến liên hệ công tác.

- Theo dõi tại các bộ phận

 

- Công văn hướng dẫn

-Theo dõi về công tác cải cách hành chính

 

- Ban hành Quyết định kiểm tra hồ sơ.

Phó Hiệu trưởng phụ trách hoạt động NGLL

Văn phòng

- Thường xuyên

 

- Mỗi học kỳ 1 lần

c)

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về cái cách hành chính của nhà trường và của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.

Báo cáo

- Webside của nhà trường,

-Pano, khẩu hiệu…

- Qua hội nghị, họp cơ quan.

Phó Hiệu trưởng phụ trách hoạt động NGLL

Văn phòng

Thường xuyên

d)

Tham dự tập huấn công tác pháp chế và cải cách hành chính

Tham dự tập huấn

 

BGH

Văn phòng

Quý IV/2021

2

Cải cách thể chế hành chính

a)

Ban hành, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021

Kế hoạch

Ban hành kế hoạch về công tác cải cách hành chính năm 2021

Phó Hiệu trưởng phụ trách hoạt động NGLL

Tổ chức đoàn thể chính trị, tổ chuyên môn, tổ văn phòng

Trước ngày 27/02/2021

b)

Công khai kế hoạch về cải cách hành chính năm 2021 lên website, bảng tin của nhà trường

Kế hoạch

Niêm yết công khai các thủ tục cải cách hành chính của nhà trường

Phó Hiệu trưởng phụ trách hoạt động NGLL

Công nghệ thông tin, Tổ văn phòng

Thường xuyên

c)

Điều chỉnh, kiện toàn Ban chỉ đạo công tác CCHC năm 2021

Kế hoạch, báo cáo

Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng

Tổ chức đoàn thể chính trị, tổ trưởng chuyên môn

Thường xuyên

d)

Kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản do nhà trường ban hành

VB đúng với quy định

 

Văn phòng

 

Thường xuyên

3

Cải cách thủ tục hành chính

a)

 Đơn giản hóa các thủ tục hành chính đối với các  bộ phận trong nhà trường

Công khai thủ tục hành chính

Thực hiện kế hoạch rà soát, kiểm tra thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật

 

Văn phòng

Tổ chuyên môn

Thường xuyên

b)

Công khai, niêm yết các thủ tục hành chính và các loại giấy tờ, lịch rút hồ sơ học bạ, thủ tục chuyển trường…

Lịch công tác tuần của nhà trường và từng bộ phận

- Cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của nhà trường.

- Công khai đầy đủ các thủ tục giấy tờ, sao bản điểm, cấp giấy chứng nhận…

Phó hiệu trưởng chuyên môn

Văn phòng

Thường xuyên

c)

Giảm bớt hội họp không cần thiết

Công văn hướng dẫn, chỉ đạo

Thay thế bằng các văn bản giấy hoặc thư điện tử, email…

Ban Giám hiệu

Văn phòng

Thường xuyên

4

Cải cách tổ chức và bộ máy

a)

Phân công công việc theo chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận, cá nhân

Quyết định phân công nhiệm vụ

- Rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng bộ phận từ đó phân công nhiệm vụ hợp lý.

- Phân công công việc đúng định mức biên chế, lao động được giao.

- Kiểm tra, theo dõi.

Hiệu trưởng

Tổ trưởng, chuyên môn, văn phòng

Trong tháng 9, 10/2021

b)

Thành lập các tổ chuyên môn, văn phòng phù hợp với số lượng giáo viên, nhân viên trong trường

Quyết định

Xây dựng Quyết định thành lập tổ chuyên môn, tổ văn phòng.

Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn

Tháng

8/2021

c)

Thực hiện hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của nhà trường

Kế hoạch, phân công

Thông báo thủ tục hành chính của từng bộ phận lên websie của trường.

Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng

Các tổ chuyên môn, tổ văn phòng.

Thường xuyên

5

Cải cách công vụ

a)

Cập nhật kịp thời và đầy đủ thông tin về công chức, viên chức trên phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức

Thông tin cập nhật

Thực hiện cập nhật thông tin theo phần mềm

Hiệu trưởng

Kế toán,

Công nghệ thông tin

Thường xuyên

b)

- Bồi dưỡng phương pháp dạy học, phương pháp giáo dục học sinh cho GV – NV.

- Bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin dùng để soạn giáo án điện tử

Tham gia các lớp bồi dưỡng

Thực hiện tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng

Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng

Tổ trưởng chuyên môn

Thường xuyên

c)

Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký thực hiện cuộc vận động "làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Bảng đăng ký

Cho cán bộ giáo viên , nhân viên đăng ký theo mẫu

Phó Hiệu trưởng phụ trách hoạt động NGLL

 

Tháng 9/2021

d)

Tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch của Sở

Tham gia các lớp bồi dưỡng

Thực hiện tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng

Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng

 

Thường xuyên

6

Cải cách tài chính công

a)

Thực hiện tự chủ tài chính theo Nghị định 73/2017/TT-BGDĐT

Quyết định

Xây dựng Quyết định quy chế chi tiêu nội bộ

Hiệu trưởng

Kế toán

Thường xuyên

b)

Lên kế hoạch sử dụng kinh phí hoạt động ở năm 2021

Kế hoạch

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện

Kế toán

 

Tháng 1, 2/2021

c)

Triển khai thực hiện theo Thông tư 36 về Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở Giáo dục và Đào tạo

Thông báo

 

Công khai niêm yết lên bảng tin, websie của trường

Hiệu trưởng,

Phó hiệu trưởng

Kế toán

Tháng 6, 7/2021

d)

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo Chỉ thị số 21-CT/TW

Kế hoạch

Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện

Hiệu trưởng

Kế toán

Tháng 2, 3/2021

7

Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính

a)

Đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin; Tăng cường sử dụng trao đổi nội bộ trên phần mềm qua văn bản điều hành của Sở Giáo dục và Đào tạo

Trao đổi thông tin trên hệ thống

Thông tin thường xuyên, thực hiện có hiệu quả

Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng

Kế toán, văn thư

Thường xuyên

b)

Phần mềm quản lý nhân sự

Cập nhật thông tin

Bổ sung, cập nhật dữ liệu: Quyết định nâng lương, thâm niên nhà giáo….lên phần mềm

Kế toán

Văn thư

Thường xuyên

c)

Thống kê đầu năm, cuối năm trên phần mềm dữ liệu của ngành tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn theo đúng quy định

Báo cáo thống kê đầu năm, cuối năm

- Thường xuyên đôn đốc, cập nhật thông tin;

- Thường xuyên khai thác sử dụng phần mềm

Hiệu trưởng

Giáo vụ

Thường xuyên

d)

Xây dựng, nâng cấp trang web của trường: để phục vụ quản lý, điều hành, chỉ đạo, thông báo,…

Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo

Cập nhật thông tin, thông báo, các công văn hướng dẫn của cấp trên

Hiệu trưởng,

Công nghệ thông tin

Văn thư

Thường xuyên

 

 

 
  CÁC TIN KHÁC
Công tác tuần 9 năm 2020 ( (03-12-2020 08:22:10)
Công tác tháng 11 năm 2020 (03-12-2020 08:17:50)
Công tác tháng 10 năm 2020 (03-12-2020 07:41:46)
Công tác tháng 9 năm 2020 (02-12-2020 15:37:06)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn