Đà Nẵng : 19-06-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
GIỚI THIỆU - Kế hoạch công tác
Bộ thủ tục Hành chính và Công tác cải cách Hành chính năm 2023

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI

Số:       /QĐ-CBTL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Đà Nẵng, ngày      tháng 9 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công khai thủ tục hành chính của trường năm học 2022-2023

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI

Căn cứ Quyết định số 25/SGDĐT-TCCB ngày 01/12/1994 của Giám đốc Sở GD và ĐT tỉnh QN-ĐN về việc thành lập trường Dạy Trẻ Khuyết Tật Tương Lai nay là Trường Chuyên biệt Tương Lai thành phố Đà Nẵng;

          Căn cứ Hướng dẫn tại Công văn số 185/SGDĐT-VP ngày 21/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về công khai thủ tục hành chính;

          Theo tình hình thực tế của trường Chuyên biệt Tương Lai.

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành của trường Chuyên biệt Tương Lai năm học 2022-2023.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

          Điều 3. Các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:                                                       

- Sở GDĐT (để b/c);                                                              

- HT, PHT, TTVP;

- Thông báo;

- Lưu: VT, hồ sơ CCHC.                                                                    

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)Nguyễn Duy Quy
 

HƯỚNG DẪN 

Một số thủ tục hành chính năm học 2022-2023

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-CBTL ngày     /9/2022 của Trường Chuyên biệt Tương Lai)

I. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HỌC SINH

1. Hồ sơ chuyển trường

- Đơn xin chuyển trường viết tay hoặc đánh vi tính theo mẫu (Mẫu 1);

- Trường hợp chuyển ngoại tỉnh phải kèm theo giấy xác nhận chuyển nơi cư trú (bản sao hộ khẩu hoặc đăng kí tạm trú…), giấy xác nhận chuyển nơi công tác của cha hoặc mẹ;

- Sau khi được sự đồng ý của trường chuyển đến và trường chuyển đi, phụ huynh đến văn phòng trường hoàn chỉnh mẫu đơn xin rút hồ sơ và nộp cho nhân viên tiếp nhận tại văn phòng trường để giải quyết;

- Thời gian giải quyết ở trường: 02 ngày;

- Nơi nhận và trả hồ sơ: Văn phòng nhà trường (Bộ phận Quản lý hồ sơ học sinh).

2. Đơn xin xác nhận học lực hoặc sao học bạ

- Nộp đơn theo mẫu (Mẫu 2);

- Thời gian giải quyết: 01 ngày;

- Nơi nhận và trả hồ sơ: Văn phòng nhà trường (Bộ phận giáo vụ).

3. Đơn xin xác nhận là học sinh để hưởng chính sách ưu đãi ở địa phương

- Nộp hồ sơ (Hoặc đơn theo mẫu số 3);

- Thời gian giải quyết: trong ngày;

- Nơi nhận và trả hồ sơ: Văn phòng nhà trường (Bộ phận quản lý học sinh).

4. Đơn xin phép

- Phụ huynh gửi đơn xin phép nghỉ học của học sinh cho nhà trường phải có chữ kí của phụ huynh học sinh ở phía dưới; 

- Nơi nhận:  Giáo viên chủ nhiệm.

5. Rút học bạ hoặc hồ sơ của học sinh

- Phụ huynh học sinh đến Văn phòng nhà trường (Bộ phận quản lý hồ sơ) rút học bạ theo quy định;

- Thời gian: Thứ 3, 5, 7 trong tuần;

- Nơi nhận: Văn phòng nhà trường (Bộ phận giáo vụ).

(Đơn xin rút học bạ theo Mẫu 4; Đơn xin rút hồ sơ theo mẫu 5)

 

II. LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

1. Đới với lãnh đạo

- Ban Giám Hiệu tiếp công dân vào chiều thứ Sáu hằng tuần. (Từ 14 giờ 30 đến 16 giờ 30).

2. Đối với GVCN

- Tiếp cha mẹ học sinh khi có giấy mời;

- Tiếp đột xuất khi cha mẹ học sinh có nhu cầu;

- Nơi tiếp: Văn phòng nhà trường.

III. ĐỐI VỚI KHÁCH ĐẾN LIÊN HỆ CÔNG TÁC

- Gặp bảo vệ nhà trường để được hướng dẫn;

- Nhà trường có quyền từ chối tiếp các trường hợp công dân đến liên hệ với mục đích tiếp thị, quảng cáo, bán sách, viết...;

- Mọi trường hợp đến tiếp thị, quảng cáo, bán sách... đều không tiếp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên đây là Hướng dẫn giải quyết một số thủ tục hành chính của trường Chuyên Biệt Tương Lai năm học 2022-2023, yêu cầu công chức, viên chức, người lao động có liên quan thực hiện nghiêm túc trên tinh thần niềm nở, hoà nhã, tôn trọng, thân thiện và khoa học khi tham gia tiếp công dân. Đề nghị khách đến liên hệ công tác, phụ huynh học sinh, cần thực hiện đúng hướng dẫn trên./.

 

Nơi nhận:                                                       

- Sở GDĐT (để b/c);                                                              

- HT, PHT, TTVP;

- Thông báo;

- Lưu: VT, hồ sơ CCHC.                                                                    

HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Duy Quy

 

 

 

 

Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG 

Kính gửi:

    - Hiệu trưởng trường Chuyên biệt Tương Lai;

- Hiệu trưởng trường2………………………………….………….……….

Tôi tên là:…………………………………………………….…….…….……….

Hiện trú tại:…………………………………………….…………………………

             Số điện thoại:……………………..                Địa chỉ email (nếu có):………………

Là phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của:

Học sinh: …………………………           Ngày tháng năm sinh:……...……….. Là học sinh lớp:…………………..        Trường3………………………………

………………………………………….………………………………….……………

Kết quả cuối năm học: …………………….………………………………………..

Tôi làm đơn này đề nghị cho con tôi được chuyển từ trường4 ………….…..…….

………………………………………………………………………….…..………..…..

về học lớp ……. năm học ……..…………tại trường5…………………..…………..…

………………………………………………………………………………………..….

Lý do:……………….…………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

Trân trọng cảm ơn.

 

……………, ngày ……..tháng……..năm ……..

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

   

 

Ý kiến tiếp nhận của trường chuyển đến6                      Ý kiến của trường chuyển đi7

 

 

 

 

Hướng dẫn ghi mẫu đơn

1  Tên trường nơi chuyển đi;

2  Tên trường nơi chuyển đến;

3  Trường nơi chuyển đi, ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;

4  Trường nơi chuyển đi ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;

5  Trường nơi chuyển đến, ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;

6  Hiệu trưởng trường chuyển đến cho ý kiến và ký, đóng dấu

7  Hiệu trưởng trường chuyển đi cho ý kiến và ký, đóng dấu

 

 

  

Mẫu 2

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI

 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Đà Nẵng, ngày ……. tháng …… năm 202

 

 

GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC TẬP

NĂM HỌC:.....................................................

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI

Xác nhận em: ..................................................................................................................  Nam  o Nữ o

Sinh ngày:....................................................................................................................................................................

Nơi sinh: ......................................................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú (hoặc KT3): ............................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Là học sinh lớp: .....................................................................................................................................................

Có kết quả học tập như sau:

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

 

HIỆU TRƯỞNG

 

Nguyễn Duy Quy

 

Mẫu 3

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI

 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Đà Nẵng, ngày ……. tháng …… năm 202

 

 

GIẤY XÁC NHẬN

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI

Xác nhận em: ..................................................................................................................  Nam  o Nữ o

Sinh ngày:....................................................................................................................................................................

Nơi sinh: ......................................................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ...........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Con của ông: .....................................................................................................................

Và con bà: ..........................................................................................................................

Là học sinh lớp: …………………………………….. Năm học: …………………………………………

Tại trường: Chuyên biệt Tương Lai thành phố Đà Nẵng./.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

  


Nguyễn Duy Quy

                                                                                                         


 Mẫu 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN RÚT HỌC BẠ

 

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Chuyên biệt Tương Lai

Tôi tên: ……………………………………………………………………

Là cha (mẹ) học sinh: ……………………………..………………………

Lớp: ……………….…… Năm học: …………………………………….

Ngày sinh: …………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: ………….…………………………..…………………

………………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này xin cho cháu rút học bạ tại trường

Lý do: ………………………………….……………………………………

……………………………………………….………………………………

Kính mong Hiệu trưởng trường Chuyên biệt Tương Lai xem xét.

Trân thành cảm ơn!

 

 

…, ngày…, tháng…, năm …

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

Mẫu 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ

 

 

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường Chuyên biệt Tương Lai

 

 

Tôi tên là:.............................................................................................. Là (cha, mẹ):............

của học sinh:.............................................................................................................................         

Sinh ngày:.................. tháng................ năm.............. Tại:.........................................................

Lớp:........................... Năm học:...............................................................................................

Chỗ ở hiện nay:.........................................................................................................................

Nay tôi làm đơn này kính mong Ban giám hiệu cho phép tôi được rút hồ sơ cho em

..................................................................................................................................................

Lý do:........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Hồ sơ trả lại gồm có:

-Học bạ tiểu học                         

 

-Học bạ THCS                            

 

-Phiếu báo điểm                          

 

-Đơn xin xét TN THCS              

 

-Giấy chứng nhận TN (tạm thời)

 

-Giấy khai sinh (bản sao)           

 

-Bằng tốt nghiệp (bản chính)

- Sổ đoàn viên     

- Hồ sơ xin nhập học

 

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

 

 

 

 
Hải Châu, ngày........tháng......năm.........

Phụ huynh ký tên

(Ghi rõ họ tên)

 

                                  Duyệt của Ban giám hiệu

                                             Hiệu trưởng

 

Xác nhận của Cha (Mẹ) học sinh

 

 

 
  CÁC TIN KHÁC
Công tác tuần 9 năm 2020 ( (03-12-2020 08:22:10)
Công tác tháng 11 năm 2020 (03-12-2020 08:17:50)
Công tác tháng 10 năm 2020 (03-12-2020 07:41:46)
Công tác tháng 9 năm 2020 (02-12-2020 15:37:06)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn