Đà Nẵng : 25-07-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
GIỚI THIỆU - Kế hoạch công tác
Công khai thủ tục hành chính của trường 2021 - 2022


THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI

           Số:   42/QĐ-CBTL


     CỘNG.HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

           Đà Nẵng, ngày 01 tháng 8 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công khai thủ tục hành chính của trường

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI

Căn cứ Quyết định số 25/SGDĐT-TCCB  ngày  01/12/1994 của Giám đốc Sở GD và ĐT tỉnh QN-ĐN về việc thành lập trường Dạy Trẻ Khuyết Tật Tương Lai nay là Trường Chuyên biệt Tương Lai thành phố Đà Nẵng;

         Căn cứ Hướng dẫn tại Công văn số 185/SGDĐT-VP ngày 21/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về công khai thủ tục hành chính;

         Theo tình hình thực tế của trường Chuyên biệt Tương Lai.

QUYẾT ĐỊNH:

         Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành của trường Chuyên biệt Tương Lai.

         Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2021.

         Điều 3. Các bộ phân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                       

- Sở GDĐT (để b/c);                                                             

- HT, PHT, TTVP;

- Thông báo;

- Lưu: VT, hồ sơ CCHC.                                                                    

HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Duy Quy

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN

Một số thủ tục hành chính năm 2021

(Kèm theo Quyết định số: 42/QĐ-CBTL ngày 01/8/2021 của Trường Chuyên biệt Tương Lai)

I. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HỌC SINH

1. Hồ sơ chuyển trường

- Đơn xin chuyển trường viết tay hoặc đánh vi tính theo mẫu;

- Trường hợp chuyển ngoại tỉnh phải kèm theo giấy xác nhận chuyển nơi cư trú ( bản sao hộ khẩu hoặc đăng kí tạm trú…), giấy xác nhận chuyển nơi công tác của cha hoặc mẹ;

- Sau khi được sự đồng ý của trường chuyển đến và trường chuyển đi, phụ huynh rút hồ sơ nộp về bộ phận một cửa của Sở GDĐT Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú thành phố Đà Nẵng để giải quyết;

- Thời gian giải quyết ở trường: 02 ngày;

- Nơi nhận và trả hồ sơ: Văn phòng nhà trường (Bộ phận Quản lý hồ sơ học sinh).

2. Đơn xin xác nhận học lực hoặc sao học bạ

- Nộp đơn theo mẫu;

- Thời gian giải quyết: 01 ngày;

- Nơi nhận và trả hồ sơ: Văn phòng nhà trường (Bộ phận giáo vụ).

3. Đơn xin xác nhận là học sinh để hưởng chính sách ưu đãi ở địa phương

- Nộp hồ sơ (Hoặc đơn theo mẫu);

- Thời gian giải quyết: trong ngày;

- Nơi nhận và trả hồ sơ: Văn phòng nhà trường (Bộ phận quản lý học sinh).

4. Đơn xin phép

- Phụ huynh gửi đơn xin phép nghỉ học của học sinh cho nhà trường phải có chữ kí của CMHS ở phía dưới;

- Nơi nhận:  Giáo viên chủ nhiệm.

5. Rút học bạ của học sinh đã ra trường

- Phụ huynh học sinh đến Văn phòng nhà trường (Bộ phận quản lý hồ sơ) rút học bạ theo quy định;

- Thời gian: Thứ 3, 5, 7 trong tuần;

- Nơi nhận: Văn phòng nhà trường (Bộ phận giáo vụ).

II. LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

1. Đới với lãnh đạo

- Ban Giám Hiệu tiếp công dân vào chiều thứ Sáu hằng tuần. (Từ 14 giờ 30 đến 16 giờ 30).

2. Đối với GVCN

- Tiếp cha mẹ học sinh khi có giấy mời;

- Tiếp đột xuất khi cha mẹ học sinh có nhu cầu;

- Nơi tiếp: Văn phòng nhà trường.

III. ĐỐI VỚI KHÁCH ĐẾN LIÊN HỆ CÔNG TÁC

- Gặp bảo vệ nhà trường để được hướng dẫn;

- Nhà trường có quyền từ chối tiếp các trường hợp công dân đến liên hệ với mục đích tiếp thị, quảng cáo, bán sách, viết...;

- Mọi trường hợp đến tiếp thị, quảng cáo, bán sách... đều không tiếp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên đây là Hướng dẫn giải quyết một số thủ tục hành chính của trường Chuyên Biệt Tương Lai năm 2021, yêu cầu công chức, viên chức, người lao động có liên quan thực hiện nghiêm túc trên tinh thần niềm nở, hoà nhã, tôn trọng, thân thiện và khoa học khi tham gia tiếp công dân. Đề nghị khách đến liên hệ công tác, cha mẹ học sinh, cần thực hiện đúng hướng dẫn trên./.

 

Nơi nhận:                                                       

- Sở GDĐT (để b/c);                                                             

- HT, PHT, TTVP;

- Thông báo;

- Lưu: VT, hồ sơ CCHC.                                                                    

HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Duy Quy

 

 
  CÁC TIN KHÁC
Công tác tuần 9 năm 2020 ( (03-12-2020 08:22:10)
Công tác tháng 11 năm 2020 (03-12-2020 08:17:50)
Công tác tháng 10 năm 2020 (03-12-2020 07:41:46)
Công tác tháng 9 năm 2020 (02-12-2020 15:37:06)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn