Đà Nẵng : 05-10-2022 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
GIỚI THIỆU - Kế hoạch công tác
Công tác trọng tâm năm học 2016-2017

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                                               Độc lập- Tự do -Hạnh phúc

TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI

           Số: ........../CBTL                                                         Đà Nẵng, ngày 15 tháng 08 năm 2016

CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2016-2017

Thực hiện công văn số:2640/SGDĐT-GDTH ngày 01/8/2016 về việc quy định kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 cấp Tiểu học và Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm học 2016-2017 của ngành giáo dục và đào tạo thành phố theo công văn số 3099/SGDĐT ngày 30/8/2016.

Trường chuyên biệt Tương Lai xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 như sau:

Thời gian

Nội dung công việc

thực hiện

Tháng 8

2016

- Họp HĐSP triển khai nhiệm vụ năm học 2016- 2017 của ngành và trường;

- Phân công nhiệm vụ năm học

- Bồi dưỡng chính trị, pháp luật, chuyên môn.

- Dọn vệ sinh, trang trí lớp học, nhận hồ sơ, xếp lớp.

- Kiểm tra các bộ phận chuẩn bị cho năm học mới.

- Tuyển sinh, đánh giá học sinh mới - phân lớp HS

- Lên kế hoạch và triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017.

- Kiểm tra công tác mua sắm thiết bị, trang trí các lớp; CSVC công tác bán trú

- Tham gia các Hội nghị triển khai năm học mới của Ngành, các cấp học, bậc học

- Lên kế hoạch phân công ngày khai giảng

- BGH, toàn thể GVNV

- Toàn thể CBGVNV

- Toàn thể CBGVNV

- BGH, Văn phòng, GV, nhân viên;

- BGH, các TT

- BGH, Hội đồng tuyển sinh, Văn phòng

- BGH, TT, GV các lớp

- BGH, Tổ HC, GV

-Theo phân công

-BGH

Tháng 9

2016

-Tổ chức khai giảng năm học mới 2016-2017.

- Họp PHHS đầu năm học

- Tổ chức bán trú cho HS từ ngày 12/9

- Xây dựng bản chấm điểm thi đua năm học 2016-2017;

- Tổ chức CBGVNV đăng ký thi đua đầu năm học, cam kết thực hiện các cuộc vận động do ngành chỉ đạo (Hội nghị VC cấp tổ)

- Nắm tình hình giảng dạy các lớp, kiểm tra công tác xây dựng nề nếp học tập các lớp;

- Hội nghị CCVC năm học 2016-2017;

- Tổ chức các hoạt động vui trung thu;

- Tổ chức chuyên đề cấp trường

- Khảo sát và điều chỉnh sắp xếp lớp học.

- Tham gia giao lưu HS KT theo kế hoạch Sở

- Toàn trường

- BGH, GVCN các lớp

- BGH, PTBT

- BGH- CĐ

- BGH, toàn trường

- BGH, Các tổ

- Toàn trường.

-HĐNG,GV,HS,ĐTN.

- CM, các tổ

- BGH, GVTH, GVMN

- Theo kế hoạch

Tháng 10

2016

- Chào mừng kỉ niệm ngày PNVN 20/10;

- Dự giờ, kiểm tra chuyên môn giáo viên các tổ;

- Kiểm tra vệ sinh ATTP, vệ sinh nội trú, phòng chống dịch bệnh, nhà ăn, các lớp;

- Khảo sát giáo viên dạy giỏi và kiểm tra toàn diện (đợt 1)

- Kiểm tra công tác Bán trú theo kế hoạch

- CĐ, toàn trường.

- BGH, tổ trưởng.

- BGH, BT, ytế

- BGH,TT,GV đăng ký

- PTBT

Tháng 11

2016

-Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11;

- Tổ chức hội giảng cấp trường

- Tổ chức Hội thi GV chủ nhiệm giỏi cấp trường

- Tổ chức HS các hoạt động chào mừng ngày NGVN 20/11

- Kiểm tra công tác Bán trú theo kế hoạch

- Hoàn thành các hoá đơn chứng từ đã tạm ứng

- Toàn thể CBGVNV- HS

- BGH, TT, GV

- BGH, GV các tổ

- BGH, BHĐNG, tất cả GV

- PTBT

- Kế toán, thủ quĩ

Tháng 12

2016

- Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày QĐNDVN 22/12; ngày quốc tế người KT 3/12

- Kiểm tra vệ sinh môi trường ở các lớp;

- Tổ chức các chuyên đề chuyên môn;

- Kiểm tra CSVC cuối năm 2016 và kiểm kê tài sản cuối năm 2016.

- Thông qua đề cương SKKN và xét SKKN cấp tổ

- Ôn tập và kiểm tra định kì cuối học kì I

- Kiểm tra tài chính cuối năm 2016

- Hoàn thành các hoá đơn chứng từ quyết toán năm 2016 và dự toán ngân sách năm 2017

- Toàn trường

- BGH, YTế,TT

- Theo KH CM

- BGH, Tổ HC, GV

- BGH, TT, GV.

- BGH, GV

- theo QĐ

- Kế toán, thủ quĩ

Tháng 01

2017

- Sơ kết học kỳ I

- Thực hiện chương trình HK II

-Tổ chức ngày học sinh sinh viên 9/1

- Họp PHHS học kỳ I

- Họp xét thi đua đợt 1; sơ kết HKI

- Tổ chức văn nghệ "Mừng Đảng – Đón Xuân”

- Kiểm tra công tác Bán trú theo kế hoạch

- Nghỉ tết Âm lịch theo kế hoạch của Sở

- BGH, TT, GV,HS

- BGH, GV

- ĐTN

- BGH, TT, GVCN

- HĐ thi đua, toàn trường

- Toàn trường

- PTBT

- Toàn trường

Tháng 02

2017

- Tổ chức các hoạt động mừng Đảng đón xuân;

- Ổn định nề nếp dạy và học sau nghỉ tết ÂL;

- Xét chon các đề tài SKKN cấp trường nộp SKKN về sở

- Tổ chức chuyên đề cấp trường

- Kiểm tra công tác Bán trú theo kế hoạch

- Toàn trường.

- BGH, Bán trú, GV

- BGH, cá nhân đạt SK

- theo KH CM

- PTBT

Tháng 03

2017

-Tổ chức các hoạt động chào mừng kỉ niệm ngày Quốc tế PN 8/3, ngày thành lập Đoàn TN 26/3; ngày giải phóng Đà Nẵng 29/3

- Khảo sát GV dạy giỏi và KT toàn diện đợt 2

- Kiểm tra công tác Bán trú theo kế hoạch

-BGH,CĐ, Toàn trưòng

- BGH, TT, GV

- PTBT

Tháng 4

2017

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày KT VN 18/4; Lễ 30/4 và1/5

- Kiểm tra hoạt động ngoài giờ các tổ, công tác xây dựng lớp học thân thiện, lớp học an toàn- xanh - sạch- đẹp lồng ghép KT vệ sinh;

- Tổng kết KT toàn diện và GVG trường

- Kiểm tra công tác Bán trú theo kế hoạch

- Tham gia ngày Hội HS tiểu học cấp thành phố

- Toàn trường

-BGH,TT,HĐNG, ĐTN

-TT, PTCM

- PTBT

- Theo thông báo

Tháng 5

2017

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày sinh nhật Bác 19/5;

- Ôn tập và kiểm tra cuối kỳ II các lớp hoàn thành chương trình;

- Họp PHHS cuối năm học

- Đánh giá xếp loại thi đua đợt 2 và cuối năm học; xét chọn và đề nghị các danh hiệu thi đua.

- Tổng kết năm học 2016-2017

- Hoàn thành các thủ tục thi đua cuối năm nộp sở.

- Kiểm kê tài sản cuối năm học, niêm phong phòng học và các phòng chức năng.

- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức tập huấn của tổ chức Quỹ Toàn Cầu vào tháng 6

- Toàn trường

- BGH, GV các tổ; GV các lớp

- BGH, GVCN

- Hội đồng thi đua

- Toàn trường

- BGH,TT, Giáo vụ

-PHT.CSVC;tổ VP; GV

-BGH, Gv tham gia tập huấn

Nơi nhận:                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

- Văn phòng Sở GD;

- BGH trưởng; các tổ CM

- Lưu:VT.

 
  CÁC TIN KHÁC
Công tác tuần 9 năm 2020 ( (03-12-2020 08:22:10)
Công tác tháng 11 năm 2020 (03-12-2020 08:17:50)
Công tác tháng 10 năm 2020 (03-12-2020 07:41:46)
Công tác tháng 9 năm 2020 (02-12-2020 15:37:06)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn